Increment retributiu i paga extra 2013

DECRET LLEI 3/2020, d’11 de febrer, sobre l’increment retributiu per a l’any 2020 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Increment del 2% en cadascun dels conceptes retributius, amb efectes de l’1 de gener de 2020, respecte dels imports vigents a 31 de desembre de 2019.

Recuperació parcial del 60% de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013.

El Reial decret llei 2/2020, del 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, habilita amb caràcter bàsic per a totes les administracions un increment retributiu fins a un màxim del 2% respecte de l’exercici 2019. Addicionalment a aquest increment retributiu, s’habilita un altre 1% d’increment retributiu variable, amb efectes d’1 de juliol de 2020, en el cas que el Producte Interior Brut (PIB) a preus constants en 2019 assolís o superés el 2,5 %. En cas de no superar aquest percentatge de creixement, es preveu la disminució proporcional de l’increment retributiu. D’altra banda, permet que s’autoritzi un increment addicional del 0,30% de la massa salarial per a, entre altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, l’homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de pensions.

D’altra banda, els pressupostos de la Generalitat per al 2012, autoritzaven el Govern per a l’adopció de mesures excepcionals de reducció retributiva, autorització que va ser expressament prorrogada per a l’exercici 2013 mitjançant l’article 9 del Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els del 2013. En virtut d’aquesta habilitació, l’Acord GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2013, va disposar la mesura de reducció de les retribucions anuals del personal inclòs dins el seu àmbit d’aplicació en la quantia equivalent a l’import d’una paga extraordinària i, quan correspongui, d’una paga addicional del complement específic o equivalent. En el mateix sentit, l’Acord GOV/20/2013, de 26 de febrer, adoptava mesures excepcionals de reducció retributiva adreçades al personal funcionari i interí dels cossos de l’Administració de Justícia a Catalunya.

Els esmentats acords del Govern preveien expressament el caràcter temporal de les mesures retributives adoptades, per tant, podien ésser objecte de reversió en el moment en què la situació econòmica i financera ho permetés. En aquest sentit, el Decret llei 9/2014, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria de personal deixa sense efecte per al 2015 la reducció de les retribucions del personal per un import equivalent a una paga extraordinària, de forma que es restableixen les quanties vigents abans de les mesures.

D’acord amb l’anterior, es considera que concorren les circumstàncies que fan imprescindible adoptar mesures extraordinàries i urgents per aplicar aquest increment retributiu i la recuperació parcial del 60% de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013.

Increment retributiu

El personal al servei de l’Administració de la Generalitat no sotmès al règim laboral, així com al personal a què fan referència els articles 28 i 29 de la Llei 4/2017, de 28 de març, se li aplica un increment del 2% en cadascun dels conceptes retributius, amb efectes de l’1 de gener de 2020, respecte dels imports vigents a 31 de desembre de 2019.

Addicionalment i amb efectes de l’1 de juliol de 2020, les retribucions vigents a 31 de desembre de 2019 s’incrementen, en funció del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants de 2019, en els percentatges següents:

  • Increment del 1%: PIB igual o superior a 2,5%.
  • Increment del 0,80%: PIB igual a 2,4%.
  • Increment del 0,60%: PIB igual a 2,3%.
  • Increment del 0,40%: PIB igual a 2,2%.
  • Increment del 0,20%: PIB igual a 2,1%.

El Decret autoritza un increment retributiu addicional del 0,30% de la massa salarial del 2019 que es podrà destinar, entre d’altres mesures, a la implantació de plans i projectes de millora de la productivitat o eficiència, a la revisió de complements específics, a l’homologació de complements de destinació o a l’aportació a plans de pensions.

Recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013.

El personal del sector públic, inclosos els alts càrrecs i directius, que van deixar de percebre de forma efectiva durant l’exercici 2013 la quantia equivalent a l’import d’una paga extraordinària, paga addicional del complement específic o equivalent, percebrà el 60% de l’import que es va deixar de percebre en aplicació d’aquesta mesura de reducció retributiva.

Aquest abonament es realitzarà en una sola vegada, durant l’any 2020 i en concepte de recuperació dels imports deixats de percebre de manera efectiva en aplicació de l’Acord GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2013 i l’Acord GOV/20/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses del personal al servei de l’Administració de justícia, per a l’exercici pressupostari 2013.

Treballadores de la privada-concertada

Els imports dels mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats corresponents a despeses de personal s’incrementen en un 2% en cadascun dels conceptes retributius amb efectes de l’1 de gener de 2020.

Així mateix, amb efectes de l’1 de juliol de 2020, els imports de mòduls s’incrementaran en el percentatge addicional que correspongui d’acord amb l’apartat 3 de l’article 1 d’aquest Decret llei i en un import equivalent al 0,30% addicional establert a l’apartat 5 de l’article 1 d’aquest Decret llei, en els termes acordats per al personal funcionari docent no universitari del Departament d’Educació.