Instrucció sobre la certificació negativa del registre de delinqüents sexuals

El passat 29 de juliol es publicava al BOE la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i adolescència. que ha modificat la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil.

Entre aquestes modificacions, i pel que al nostre sector es refereix, destaca la de l’article modifica l’article 13, al qual la nova Llei 26/2015 incorpora un nou apartat, el 5, que estableix el següent: “Serà requisit per a l’accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d’éssers humans.

A aquest efecte, qui pretengui l’accés a aquests professions, oficis o activitats haurà d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals. “El Govern (disposició final 17a) disposa d’un termini de sis (6) mesos des de l’entrada en vigor de la Llei (fins el 9 de febrer de 2016) per a dictar les disposicions reglamentàries oportunes relatives a l’organització del Registre Central de delinqüents sexuals.

instruccio_1_2015_llocs_contacte_habitual_amb_menors.pdfInstrucció 1/2015 de 6 de novembre sobre requisit d’accés i d’exercici de llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menors