Instruccions Jornades de Portes Obertes

20210113-instruccions-jornades-portes-obertes.pdf

Instruccions per a l’organització de jornades de portes obertes presencials als centres educatius per al procés de preinscripció del curs 2021-2022

Calendari

Per tal d’evitar la presència de grups nombrosos de famílies i facilitar que els centres puguin organitzar les jornades de portes obertes de manera esglaonada, aquestes es poden fer en modalitat presencial durant el període que considerin adient els centres, sempre que adoptin les mesures organitzatives establertes en cada moment.

Mesures organitzatives

Per garantir que les jornades de portes obertes en modalitat presencial es desenvolupin en condicions de seguretat sanitària, els centres educatius han d’adoptar les mesures organitzatives següents:

– Es permet la presència de les famílies en els centres educatius fora de l’horari escolar.
– La presència de famílies en els centres educatius s’ha d’organitzar en grups de fins a 10 persones, acompanyades per un màxim de tres persones del centre.
– Els centres han de programar les hores dels grups, de manera que s’eviti la presència simultània de famílies de grups diferents en els centres abans, durant i després de cada torn.
– Els centres han d’organitzar un sistema de cita prèvia per assignar torn a les famílies, de manera individual o fins a 10 persones.
– A l’entrada del centre, s’ha de prendre la temperatura a les persones visitants, i cal que es facin el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic.
– L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment.
– Es recomana no fer ús dels lavabos si no és imprescindible.
El format de les visites als centres és el d’una reunió, que s’ha de fer preferentment a l’aire lliure. Si l’espai utilitzat no és a l’aire lliure, s’han de mantenir les finestres obertes. La visita dels diferents espais del centre s’ha de fer en el marc d’aquesta reunió o de manera virtual.
– Cal mantenir en tot moment una distància mínima d’1,5 metres entre les persones participants a la jornada que no pertanyin al mateix grup de convivència.
– Abans i després de cada reunió amb les famílies cal desinfectar els espais utilitzats, especialment les superfícies de contacte (cadires, taules, poms de les portes, etc.).
No s’ha de lliurar cap documentació en paper.

28 de desembre de 2020