La coeducació al Pla de Convivència 2017

coeducacio_al_projecte_de_convivencia.pdfDocument molt útil per dissenyar intervencions socioeducatives que sensibilitzin tota la
comunitat educativa per tal que es prengui consciència dels elements que generen
desigualtats per raó de gènere o d’orientació afectivosexual i, per tant, esdevinguin
agents de transformació.

Una bona acció coeducadora, tant a nivell de centre com d’aula i entorn, és fonamental
per prevenir la violència masclista i homòfoba, per reduir conductes de risc, per facilitar
la detecció prematura de relacions abusives i col·laborar en la intervenció des de
l’educació.

Aquesta acció educativa requereix un canvi de mirada que permeti revisar l’enfocament
dels continguts, els mètodes d’ensenyament així como els aspectes organitzatius.

Document