Les escoles públiques que aquest curs havien perdut la 6a hora, l’hauran de recuperar pel curs 21-22 sense recursos suficients

El Departament d’Educació resol que les escoles públiques que van deixar d’oferir la 6a hora durant el curs 2020-21, l’hauran de reprendre pel curs 2021-22 sense els recursos suficients.

Les escoles que no la vulguin recuperar hauran d’aprovar-ho al Consell Escolar i comunicar-ho a la Direcció de Serveis Territorials abans del 4 de juny.

Durant aquest curs 2020-2021, atesa l’excepcionalitat sanitària, educativa i social que ha originat la pandèmia provocada pel COVID-19, els centres han planificat i reorganitzat aspectes de funcionament, fruit d’una reflexió de la realitat i de manera participada amb la comunitat educativa. 

Els plans d’obertura de cada centre, aprovats pels corresponents consells escolars, han establert diverses mesures excepcionals: grups estables d’alumnes, reducció del nombre de professorat que intervé en els grups, reajustaments dels horaris d’entrades i sortides, adequació de la sisena hora, habilitació de nous espais o la reorganització de la participació en programes de millora o en formacions específiques. 

Tots aquests preceptes han tingut un caràcter provisional i excepcional, d’acord amb les Instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives de 30 de juny i de 30 de juliol de 2020, amb l’objectiu de facilitar la presencialitat de l’alumnat, l’organització interna dels centres i l’aplicació de mesures de seguretat sanitària. 

Atesa la necessitat d’avançar cap a un context de nova normalitat, 

RESOLC: 

1) Els centres de titularitat del Departament d’Educació que han deixat d’impartir la 6a hora el curs 2020-2021, l’hauran de restablir per al curs 2021-2022. 

2) Amb caràcter excepcional, quan el consell escolar d’un centre consensuï la necessitat de deixar d’impartir-la, s’iniciarà un procediment de sol·licitud a la direcció dels Serveis Territorials o del Consorci d’Educació, que s’acompanyarà d’una justificació pedagògica de la proposta, de l’acta de la reunió i del sentit del vot del representant de  l’Ajuntament en el consell escolar. Els Serveis Territorials o, si escau, el Consorci d’Educació a la ciutat de Barcelona, resoldran la petició, tot valorant-la en termes d’equitat educativa. 

3) Les sol·licituds s’adreçaran a la direcció dels Serveis Territorials o del Consorci d’Educació abans del 4 de juny de 2021, per poder adequar, si és el cas, les plantilles de professorat del centre.