Maragall i la concertada: cessament Conseller!

Fa uns dies us vàrem enviar un article d’un diari en el qual es recollien les declaracions del conseller d’Educació favorables a la privada concertada i a què continuessin cobrant quotes. Entenem que aquestes declaracions tenen una gran transcendència i confirmen el menysteniment del conseller respecte de l’ensenyament públic.

Us proposem l’enviament del text adjunt al president de la Generalitat: president.montilla@gencat.net i que ens feu arribar una còpia: cgtense@cgtcatalunya.cat

Molt Honorable Senyor José Montilla
President de la Generalitat
president.montilla@gencat.net

Les recents declaracions de l’Honorable senyor Ernest Maragall, conseller d’Educació, davant les patronals dels centres privats concertats reconeixent aquests centres com « l’exce•lència » del sistema educatiu suposen un fort desencís pels milers d’ensenyants públics que, en unes condicions econòmiques i socials més precàries i sense cap tipus de selecció de l’alumnat, portem molts anys col•laborant de manera decisiva a la cohesió social i a la qualitat de l’ensenyament públic català. El nostre paper i el del sistema públic resta, doncs, restringit a la subsidiaritat respecte de la xarxa privada.
Altrament, el senyor Maragall amb les seves paraules va incitar la patronal privada concertada a continuar amb la pràctica del cobrament de quotes; és a dir, a cometre una il•legalitat.

Per la qual cosa, us demanem el cessament de l’esmentat conseller, sinó és retracta.

A més, aquestes declaracions impròpies d’un conseller d’Entesa, tiren per terra un dels suposats compromisos del Pacte Nacional per l’Educació: la gratuïtat de la privada concertada.
Mentre la sisena hora als CEIPs públics ha estat implantada per decret i sense tenir en compte l’important rebuig del professorat, el compromís de gratuïtat de la concertada i de repartiment equitatiu de l’alumnat amb dificultats educatives queda reduït a una simple declaració d’intencions, malgrat la desproporció favorable del finançament del PNE.

Per la qual cosa, us demanem un gir social en la defensa i potenciació de l’ensenyament públic.

…………………………………. a …… de …………….. 2007

Claustre de ………………………………………………………………….. de la localitat de ………………………………………………………..