Mesa general 27/06: borsa de substitucions, calendari estabilització i tècniques de gestió.

  • L’administració fa una proposta referent la borsa de substitutes que ens sembla injusta i insuficient per les treballadores, fa mesos que tenim una proposta elaborada d’acord amb la necessitat que ens van traspassar les substitutes la qual hem presentat de manera formal.
  • Tots els sindicats signem les noves condicions de les 12 treballadores en situació especial com a A2 tècniques de gestió.
  • Actualitzen informació sobre el calendari d’estabilització, tot són previsions.

Substitucions del personal de l’Escola Bressol 

L’administració fa la següent proposta a la part social:

Exposen que actualment, el personal disponible a la borsa de treball de la categoria de Mestre/a d’Escola bressol és inferior a la plantilla actual estructural al servei, i per aquest motiu, en el moment de cobrir substitucions de la categoria de Mestre/a d’Escola bressol ens podem trobar que no disposem de personal suficient disponible a la borsa per donar cobertura a aquesta necessitat.

Per tot això, es pren com a mesura excepcional la possibilitat de cobrir les substitucions d’1/3 de la jornada de la categoria de Mestre/a d’Escola bressol amb personal de la categoria Educador/a Escola Bressol, sempre que no hi hagi personal disponible a la borsa de la categoria de Mestre/a d’Escola bressol, respectant l’exercici de les funcions establertes per la categoria i lloc de treball, adaptant el dimensionament si s’escau, i donant compliment a la regulació establerta al Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil, on estableix la configuració del tipus de personal que ha de prestar serveis a les escoles, on concretament regula que per cada tres grups, o fracció, almenys un dels professionals té el títol de Mestre/a amb l’especialitat en educació infantil o el de grau equivalent.

Dades generals en referència al nombre de treballadores per categoria professional:

Tan sols a 19 de les 103 escoles que hi tenim es compleix estrictament el mínim del ⅓ de mestres la resta d’escoles superen aquest mínim.

Total plantilla per categoria: 49 % són A2 I 51 % són B.

Al llarg d’aquest curs s’han fet 1600 substitucions comptant amb ampliacions i reduccions de jornada, de les quals en terços de jornada 133 són A2 i 129 són B 

DADES BORSA:

Borsa antiga: Les A2 estan exhaurides, totes estan treballant.

Hi ha 239 A2 treballant i estan repartides de la següent manera:

Nomenaments interines d’estructura (IN) 30

Nomenaments interines de programa (IO) 23

Nomenaments substitutes de jornada completa (IS) 77

Estimació nomenaments substitutes jornada 1/3 de la jornada (IS) 150

Borsa d’urgència: es va habilitar fa poc també està exhaurida

Borsa nova: A la borsa nova per la qual s’ha fet un examen fa poc, encara s’està confeccionant la llista tenim:

230 A2 mestres

700 B educadores

L’administració manifesta que estem molt lluny del 50% i 50%

Les que tenen les dues titulacions i han hagut d’escollir borsa han contestat: totes menys una volen estar al bloc A2.

A banda de la proposta d’acord per cobrir substitucions d’1/3 de la jornada, i atès a l’espera de la constitució de l’ampliació de la borsa per tal de fer front a les substitucions pel personal que fa formació al mes de juliol de 2023, es proposa de forma puntual, aquesta mesura per cobrir aquestes substitucions amb una necessitat aproximada a data 27 de juny de 2023 de 27 persones per cobrir un dia i 5 per mes d’un dia. 

TORN DE PARAULES SINDICATS:

Proposta de CGT amb relació a l’aplicació de divisió de borses de treball del personal de les escoles bressol de l’Ajuntament de Barcelona.

Primer de tot, manifestem que ens sorprèn i alhora ens complau que avui la proposta de l’administració s’acosta més a la que vam fer fa dues setmanes i ens van denegar sense marge al diàleg, argumentant que no era legal. Després d’assessorar-nos, sabem que ja no és un tema d’il·legalitat. Llastima que la proposta de l’administració sigui per un tema d’urgència i no per un tema d’equitat en el col·lectiu. 

En tot cas, NO, no acceptem aquesta proposta, ja que ens sembla insuficient, injusta i interessada.

La proposta que passem a continuació es va crear a partir d’una assemblea amb les substitutes on vam recollir tots els neguits que s’han generat amb les substitucions d’ambdues categories. Gràcies a l’assessorament del nostre servei jurídic, hem presentat la següent proposta a l’administració:

Posem de manifest que la gestió que s’està fent per cobrir les substitucions de doble categoria de les treballadores de les escoles bressol (Mestres de categoria A2 i educadores de categoria B) ha comportat que l’IMEB exposi la impossibilitat de substituir a una treballadora que està de baixa per una suplent que no sigui de la mateixa categoria. Aquesta situació ha fet que l’administració no disposi de suficient personal per substituir, deixant a moltes escoles sense el personal mínim que marca el Decret 282/2006 art. 11 i, portant als equips a una situació insostenible incomplint l’article 7 de L’ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE TREBALL DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE BARCELONA pel que fa a les substitucions:

“Educador/a: a partir del tercer dia per absències de fins a cinc dies, i des del segon dia per absències de més d’una setmana (en cas de baixa mèdica la previsió serà la que determini el comunicat de baixa mèdica)”

A més a més, en vista del succeït amb la gestió de les substitucions amb relació a la doble categoria, es genera un greuge entre les persones que els hi tocaria treballar segons ordre de dies treballats, anteposant la categoria a l’hora de cobrir la substitució i en l’obtenció d’un interinatge. 

Des de la CGT CEB – IMEB demanem que l’administració elabori una llista de personal de substitucions amb les actuals categories professionals A2 i B, per ordre de dies treballats com s’havia gestionat fins al moment per resoldre totes les incidències ja esmentades.

Fem proposta d’addenda al punt 7 de l’ACORD DE LA MESA GENERAL SOBRE LA CREACIÓ DE LES CATEGORIES A L’ÀMBIT DE LES ESCOLES BRESSOL DATA, 29 DE JULIOL DEL 2022” sobre la creació de llista única de persones substitutes, prèvia cobertura del ⅓ de personal amb titulació de magisteri infantil per centre, establert al Decret 282/2006:  

Article 11 Nombre i qualificació dels professionals. “Els professionals que imparteixen el primer cicle de l’educació infantil han d’estar en possessió del títol de mestre especialista en educació infantil o del títol de grau equivalent, o del de tècnic superior en educació infantil, o de qualsevol altre títol declarat equivalent, acadèmicament i professional, a algun dels anteriors.” “Per cada tres grups, o fracció, almenys un dels professionals ha de tenir el títol de mestre amb l’especialitat en educació infantil o el de grau equivalent.”

L’actual acord de borses de l’Ajuntament de Barcelona va ser signat el 2016. Sis anys després la situació envers les categories professionals ha estat modificada mitjançant L’ACORD DE LA MESA GENERAL SOBRE LA CREACIÓ DE LES CATEGORIES A L’ÀMBIT  DE LES ESCOLES BRESSOL AMB DATA, 29 DE JULIOL DEL 2022.

Per aquest motiu, demanem la negociació d’una addenda sobre la gestió de borses específica per les escoles bressol.

En el cas de les educadores i Mestres de les escoles bressol l’única diferència que es va acordar establir per una qüestió legal de DLT (descripció del lloc de treball) va ser: Les A2 “Participar de forma conjunta amb els professionals de l’escola en la construcció del treball  d’equip, i redactar i implementar el projecte educatiu del centre. i en el cas de les B “Participar de forma conjunta amb els professionals de l’escola, en la construcció del treball d’equip i en la implementació del projecte educatiu del centre.” i les A2 també tenen aquesta funció que ja tenien abans d’aquest acord “Tutoritzar l’alumnat de pràctiques de la Universitat” A la pràctica són diferències simbòliques que no es reflecteixen en la tasca diària. 

L’article 10 de l’EBEP resol l’argument de possible conflicte que exposa l’Administració, ja que dues categories A2 i B poden ser substituïdes l’una per l’altra. Aquest article preveu que el personal interí podrà realitzar la substitució del personal funcionari de carrera per a l’exercici de les funcions que els hi són pròpies. Actualment, les categories professionals es defineixen per les funcions a dur a terme (ha perdut pes la titulació de què es disposa). També es permet que la persona que substitueix/complementa una jornada, no realitzi de manera íntegra les funcions de la persona que substitueix/complementa, que es poden distribuir entre la resta de l’equip. 

L’acord de Borses estableix que “Excepcionalment, prèvia informació motivada a la Comissió de seguiment de borses de treball, i quan concorrin raons motivades d’urgència i manca de borsa de treball de la categoria, es pot procedir al nomenament de personal interí o temporal per a una categoria diferent de la d’inscripció inicial en la borsa de treball, sempre que els candidats hagin superat un procés selectiu sense plaça d’igual grup i que reuneixin el requisit de titulació. En tot cas, aquest procés inclourà la valoració de les competències, habilitats i destreses adequades als llocs de treball a ocupar.”  Per tant, no hi ha conflicte legal. 

Per tot l’anteriorment exposat d’acord amb la llei, la proposta d’addenda està fonamentada en una base legal sòlida per a poder-la dur a terme. 

Un cop exposada la nostra proposta preguntem a l’administració i perquè quedi constància si… realment és per un tema legal que no volen acceptar la proposta?, donat que ara fan una proposta similar on es cobreixen substitucions dels terços indistintament amb A2 i B?

Contesten que ho fan com a mesura excepcional i que consideren que quan vam signar la doble categoria estàvem acceptant aquestes diferències. L’ajuntament va proposar que totes siguem B.

Manifesten que la proposta no serà per cobrir jornades completes, per altra banda, a la proposta acaba plantejant també cobrir les substitucions de les formacions del juliol, aquestes són a jornada completa.

Deixen clar que no és per un tema legal sinó per falta de voluntat.

Contestem que l’acord de la doble categoria va ser donat per estabilitzar-nos de forma legal, però que SEMPRE hem deixat clar que les condicions de les treballadores no han de canviar. 

Companyes substitutes, esperem que els pròxims dies ens tornin a convocar per continuar amb aquesta negociació, us cridem a la mobilització i a què us organitzeu per decidir el vostre futur professional, ARA ÉS EL MOMENT DE DEMANAR EL QUE VOLEU!

També animem a les companyes que no són substitutes a què facin suport en aquesta lluita, que no es facin substitucions ens afecta a tothom i per solidaritat, perquè el benestar de les nostres escoles parteix del benestar de les treballadores.

Encaix de les gestores a bressol a partir de setembre 2023 

Tots els sindicats, signem el document referent a les 12 gestores amb casuístiques especials.

CGT exposem que després d’haver parlat amb les afectades, els hi sembla una proposta justa, sempre que se’ls hi permetí continuar participant en el concurs de direccions i que les seves condicions laborals no variïn. 

Donat que les A2 tècniques de gestió són nivell 20 i les A2 mestres 21, i la diferència salarial es reflecteix en el complement de destí (uns 30 euros de diferència). Segons cita al penúltim paràgraf de la proposta de l’administració, entenem que s’equiparà aquesta diferència amb la pujada corresponent per equiparar el sou, fent un CPT incrementable equiparant el sou. 

L’administració contesta que sí, que com diu l’acord s’equipararà. 

Procés d’estabilització.

Preguntem a l’administració sobre algunes casuístiques que hi ha en el concurs de mèrits i oposició reduïda, que van rebre mail informant que la seva plaça surt a concurs, tenen els anys d’experiència necessaris per a l’obtenció de tots els punts i ocupen un interinatge d’estructura en la plaça oferida, però tenen una pausa de 4 mesos perquè el seu contracte va quedar aturat a causa del confinament per la COVID.
Segons les bases l’experiència els hi conta des que van tornar després de la pausa, no tenen els punts totals.
En el seu moment vam escriure al gerent de l’IMEB, ens va dir que havien de mirar que farien amb aquests casos, ja que la interrupció va ser per la situació covid. L’IMEB no els hi diu res. Hem escrit preguntant-los, però no obtenim resposta.

Llavors preguntem, com es farà el recompte de mèrits amb aquestes persones?
L’administració ens informa que ara l’Ajuntament està fent el recompte de mèrits, els hi falten el d’experiència d’haver treballat en altres administracions. A diferència d’altres sectors, les places de bressol han sortit tenint en compte els anys treballats de l’educadora que ocupa la plaça, en aquest sentit, s’entén que hi ha intenció d’estabilitzar-les. Però no poden dir amb seguretat que passarà amb elles fins que no passi el recompte de mèrits.

Calendari orientatiu procés d’estabilització:

CONCURS DE MÈRITS:
-Juliol 2023: Resolució provisional, amb 10 dies per al·legacions. Probable publicació de la llista de persones que no tenen el català.
-Setembre 2023: Resolució definitiva, si no s’està d’acord s’haurà de fer recurs d’alçada o contenciós administratiu. Execució de la prova de català.

OPOSICIÓ REDUÏDA
-Novembre-desembre 2023: execució de la prova.

Com sempre, tot són previsions informades verbalment.

image_pdfimage_print