Què hem de fer en cas d’incompliment de la normativa de temperatures. Com reclamar

Normativa

REIAL DECRET 486/1997, de 14 d’abril, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. (BOE núm. 97 publicat el 23/04/1997)

Demanem als centres a realitzar mesures de temperatures a les aules

El Reial Decret 486/1997 sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treballs (el teniu en adjunt) estableix:

1. La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deberá suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. A tal fin, dichas condiciones ambientales (…) deberán ajustarse a lo establecido en el anexo III. (Artículo 7.Condiciones ambientales)

2. La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27oC. La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25oC. (Apartado 3a) Anexo III)

Condicions ambientals de temperatura i humitat en els llocs de treball

Per lloc de treball s’ha d’entendre qualsevol àrea del centre de treball, edificada o no, en la qual els treballadors hagin de romandre o a la qual puguin accedir per motiu del seu treball, inclosos els serveis higiènics, els locals de descans i de primers auxilis, els menjadors i les instal·lacions de servei o protecció annexes als llocs de treball.

Aquests llocs de treball han de complir les disposicions mínimes que estableix el Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, referides a:

condicions constructives; ordre, neteja i manteniment; senyalització, instal·lacions de servei i protecció; condicions ambientals; il·luminació; serveis higiènics i locals de descans; i material i locals de primers auxilis.

És obligació de l’empresari adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball no origini riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors o, si això no és possible, perquè aquests riscos es redueixin al mínim.

A més, l’empresari ha de garantir la informació, consulta i participació de les i els treballadors en relació amb les qüestions esmentades.

Les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir cap font d’incomoditat ni molèstia per als treballadors. Cal evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de finestres, llums o envans de vidre.

Cada activitat productiva admet una temperatura determinada. La normativa esmentada estableix que la temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficina o similars ha d’estar entre els 17 i els 27 ºC,i on es facin treballs lleugers ha d’estar entre els 14 i els 25 ºC.

La humitat relativa ha d’estar entre el 30 i el 70%, excepte als locals on hi hagi riscos per electricitat estàtica, en què el límit inferior ha de ser del 50%.

El procediment a seguir per a comunicar la situació de risc per temperatura alta o baixa és el següent:

1) Determinació de temperatura inferior a 17º a clases/14º al gimnàs o superior als 27º a classes/25º al gimnàs. Ho podem fer amb un termòmetre senzill. Si l’operació la podem repetir en diverses aules, i hores, millor.

2) El coordinador/a de riscos laborals ho comunica a la direcció del centre i trametrà per correu electrònic, fax o correu urgent un comunicat de risc al cap de la secció de riscos laborals dels SSTT corresponent.També ho pot trametre qualsevol mestre o la direcció del centre. 

Envieu una còpia als sindicats adreçats als delegat/da de prevenció del Comitè de Seguretat i Salut.

3) Els/les tècniques de Salut i Prevenció i els/les delegades sindicals en faran seguiment de la situació, si cal anant al centre per corroborar els resultats i proposar mesures pal·liatives. El Comitè de Seguretat i Salut farà una avaluació de la situació i proposarà a S.T. mesures per a correcció de la situació.

4) Si no es dona solució, es pot presentar denúncia a Inspecció de Treball.