Modificació borsa: certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals

Fins que no entri en funcionament aquest Registre, caldrà presentar la certificació negativa d’antecedents penals en relació amb els delictes que es relacionen a l’apartat j) de la base 1.1 de l’annex 1, emesa pel Registre Central d’Antecedents Penals.