Modificació criteris de reconeixement estadis, hores de coordinació…