PAS: reducció horària del 15% del personal interí

Sol·licitud d’horaris. Publicat a la intranet del dep. d’Ensenyament

El Govern de la Generalitat ha aprovat, en la sessió del 27 de març de 2012, el Pla d’ocupació per a la racionalització i optimització del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 2012-2014. El context econòmic actual obliga a fer un esforç important de contenció del dèficit i d’ajustament de la despesa pública. Aquest Pla s’emmarca, per tant, en el conjunt de les polítiques d’austeritat i de contenció de les despeses de personal.

Una de les mesures de contenció de la despesa en matèria de personal que s’hi estableixen és la reducció temporal en un 15 % de la jornada del personal interí de l’àmbit de la Mesa sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic, amb la reducció proporcional de les retribucions.

Aquesta reducció serà efectiva a partir de l’1 d’abril de 2012, i correspon als secretaris i secretàries generals dels departaments, sens perjudici de les delegacions de competències vigents actualment, determinar l’horari concret dels llocs de treball amb jornada a temps parcial.

Atès el nombre de llocs de treball afectats per la mesura, adscrits a les diferents unitats en què s’estructura el Departament d’Ensenyament, i d’acord amb el Pla d’ocupació esmentat, la secretària general ha determinat els criteris generals per fixar els horaris en cada centre de treball, així com el procediment per autoritzar-los, atenent, en tots els supòsits, les necessitats dels serveis i la capacitat organitzativa de les unitats.

Criteris generals

  • S’estableix un horari de permanència obligada entre les 9 i les 14 h de dilluns a divendres (per al personal que faci una jornada setmanal inferior a 25 h, la permanència obligada serà de 10 a 13 h).
  • S’intentarà facilitar, respectant les necessitats del servei, la flexibilitat horària per tal de poder conciliar la vida personal i laboral i, per tant, en la mesura que sigui possible es procurarà permetre els horaris en torn continuat.
  • La jornada laboral diària no es podrà iniciar abans de les 7.30 h ni finalitzar-la més tard de les 19 h.
  • No es podran prestar serveis durant més de 7 hores i 30 minuts continuats sense un descans obligatori d’almenys 30 minuts.
  • Després del descans obligatori, si es torna a treballar a la tarda, cal prestar serveis com a mínim durant una hora i mitja.
  • La jornada diària total no pot superar les 9 hores i 30 minuts.
  • El personal disposa de flexibilitat horària per començar la jornada diària fins a 30 minuts després de l’inici del seu horari: en aquest supòsit el temps deixat de treballar s’ha de recuperar diàriament.
  • La flexibilitat esmentada en el punt anterior només podrà afectar l’horari de permanència obligada en el cas del personal amb fills menors de 12 anys.
  • Es disposarà d’una pausa de 20 minuts durant la jornada de treball, computable com a treball efectiu, sempre que es dugui a terme una jornada igual o superior a 6 hores diàries.
  • La jornada laboral setmanal, en hores de treball efectiu, del personal amb la reducció del 15 % passa a ser la següent:

Jornada sencera 31 h 52 min (29 h 45 min, jornada d’estiu)

Mitja jornada 15 h 56 min (14 h 52 min, jornada d’estiu)

Dos terços de jornada 21 h 15 min (19 h 50 min, jornada d’estiu)

Un terç de jornada 10 h 37 min (9 h 55 min, jornada d’estiu)

Procediment per sol·licitar l’horari

El personal interí ha de comunicar al Servei de Personal d’Administració i Serveis o a la secretaria dels serveis territorials corresponents, segons s’escaigui, les opcions horàries abans del proper 31 de març, a través de l’aplicació Sol·licitud d’horaris.

Un cop rebudes, es demanarà a les unitats de dependència el vistiplau de l’opció horària que s’ha triat i, un cop fet aquest tràmit, l’òrgan competent en matèria de jornada i horaris del personal notificarà l’horari assignat a la persona interessada, i –si l’horari assignat difereix del de la sol·licitud– li’n especificarà les fonamentacions corresponents.

A partir de l’1 d’abril, i mentre no es rebi la notificació esmentada, el personal interí ha de començar a fer el nou horari sol·licitat, sempre atenent les indicacions que li pugui fer el o la cap de la unitat per necessitats del servei durant aquest període transitori.

Les opcions horàries tindran vigència fins al 30 de setembre i s’entendran prorrogades per anys si no es fa arribar cap nova proposta, durant el termini que s’estableixi reglamentàriament.

Amb l’objectiu de garantir l’atenció i/o la informació al públic, els horaris autoritzats al personal que té assignat un lloc de treball amb complement d’atenció presencial han de vetllar per la prestació dels serveis durant l’horari d’atenció al públic que s’estableixi.

Tots els horaris sol·licitats resten subordinats a les necessitats i al bon funcionament dels serveis públics i es poden fer sempre que se’n garanteixi una prestació adequada.