Modificació dels criteris de gestió de la borsa de treball (baixa i pèrdua del número)

resolucio-11-7-2019-modificacio.pdf

Baixa de la borsa de treball i pèrdua del número d’ordre de barem

Motius de baixa de la borsa de treball:

a) La renúncia a formar part de la borsa, la renúncia a un nomenament vigent i el fet de no prendre possessió del lloc de treball adjudicat el dia que figura a la credencial com a data d’inici de la substitució o interinitat.

En els casos segon i tercer, els serveis territorials poden autoritzar la permanència en
borsa si existeixen causes justificades, acreditades documentalment en el termini màxim de 10 dies naturals des de l’endemà de la renúncia al nomenament vigent o del fet de no prendre possessió.

b) El fet de no comunicar la finalització del nomenament als serveis territorials en el termini de vint-i-quatre hores des que es rep la comunicació del director o directora del centre del fet que ha finalitzat.

c) Haver estat objecte d’una mesura de prohibició, o límit d’apropament a un menor, imposada per sentència judicial ferma; trobar-se, per resolució judicial, en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics, o per a l’exercici de la professió, o per accedir al cos o escala de funcionari, del qual hagi estat separat o inhabilitat, o bé trobar-se en suspensió d’ocupació o càrrec públic.

En ocasió de la tramitació d’un procediment judicial o mentre la sentència judicial no sigui ferma, si la persona no té un nomenament vigent, es pot acordar la suspensió provisional de futurs nomenaments. Si la persona està nomenada es pot suspendre cautelarment el nomenament en els mateixos supòsits i acordar la suspensió de futurs nomenaments.

d) Ser declarat no apte, per segona vegada, en la fase de pràctiques d’un procediment selectiu.

e) En els supòsits previstos a l’article 3 bis i als apartats 2 i 3 de l’article 6 del Decret 133/2001, de 29 de maig.

f) Haver estat sancionat en un procediment disciplinari amb la revocació del nomenament d’interí.

Motius de pèrdua del número d’ordre de barem:

a) El fet de no acceptar una destinació adjudicada.

b) El fet de no acceptar un nomenament ofert dins l’àrea territorial demanada com a preferent, encara que la no-acceptació no es formalitzi per escrit.

c) El fet de no participar en els nomenaments telemàtics (manca de connexió) sense causa justificada, quan pel número d’ordre que es tingui assignat s’estigui obligat a participar-hi.

En tots els casos, els serveis territorials poden autoritzar el manteniment del número d’ordre de barem si existeixen causes justificades acreditades documentalment pel docent davant dels serveis territorials, en el termini màxim de 10 dies naturals des de l’endemà de la no acceptació o la manca de connexió.

La pèrdua del número d’ordre de barem té efectes durant el curs escolar en què es produeix el fet que la causa.

La pèrdua del número d’ordre de barem no afecta a les persones que hagin accedit a la borsa de treball de personal interí docent mitjançant la convocatòria d’accés oberta l’1 d’abril de 2019, mentre en formin part provisionalment fins la resolució definitiva de
la convocatòria.

Modificació de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí o substitut docent

Al llarg del curs 2019-2020 s’obriran els terminis següents per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent: del 13 al 20 de setembre de 2019, del 15 al 22 de novembre de 2019, del 24 al 31 de gener de 2020, i del 23 al 30 de març de 2020.

Entre els mesos de maig i juny s’establirà un termini per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent per al curs 2020-2021.

No obstant això, de manera excepcional i motivat per un canvi de domicili familiar o una altra causa greu, que s’ha de justificar documentalment, es pot modificar l’àrea territorial demanada com a preferent, els municipis (en el cas del CEB, els districtes) i comarques i les especialitats, mitjançant una sol·licitud adreçada al director o directora dels serveis territorials corresponents o al o a la gerent del CEB.