No hem signat el conveni, però gràcies a la CGT l’Ajuntament desenvoluparà la categoria B funcionarial.

La lluita per la categoria professional va començar l’any passat gràcies al col·lectiu d’educadores bressol de l’Ajuntament de Barcelona, que davant l’embat precaritzador que volia imposar l’Ajuntament -en connivència amb els sindicats de concertació- el col·lectiu va sortir al carrer i van engegar una campanya pel reconeixement de la seva tasca educativa. 

La situació era d’escàndol. Amb l’excusa que les persones amb un cicle formatiu de grau superior no poden ser catalogades d’A2 (tal com estan actualment catalogades) i que la categoria B funcionarial no està desenvolupada, les volien degradar a una C1 a través del futur procés de consolidació de places. 

Davant la petició de la CGT que l’ajuntament desenvolupés la categoria B funcionarial, aquest va emetre un dictamen jurídic on argumentava que els ens locals no poden desenvolupar categories professionals i que havia de ser la Generalitat que ho fes. 

Amb l’ajuda dels serveis jurídics de la CGT, vam presentar un informe jurídic demostrant que és possible desplegar la categoria B funcionarial per part de les adminsitracions locals, és a dir, que l’Ajuntament de Barcelona podia posar-se a treballar per desenvolupar la categoria professional que pertoca al personal a qui es requereix un cicle formatiu de grau superior per efectuar la seva feina. 

Tot i això, l’ajuntament continuava dient que no ho podia fer. Però durant la curta negociació del conveni la CGT vam insistir que l’Ajuntament es posés a treballar en la qüestió, atès que no afecta només a les educadores bressol, sinó a tots aquells que ara estan actualment catalogats com a C1, però se’ls requereix un cicle formatiu de grau superior. 

Finalment, en el redactat definitiu del conveni l’Ajuntament es comprometia a desenvolupar la categoria amb el següent redactat:

Desenvolupament Grup B 

Durant els primers sis mesos a partir de la data de signatura d’aquest acord es desenvoluparà el treball tècnic, en el si de les meses de negociació que correspongui, necessari per a definir les condicions d’aplicació, quan la normativa el desenvolupi, del grup B establert al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. En concret es realitzarà un treball d’identificació d’aquelles titulacions de cicle formatiu de grau superior que siguin rellevants per al desenvolupament de les funcions que es corresponguin amb el desenvolupament de les competències municipals i la millora del servei públic . Igualment es realitzarà un treball de detecció de personal municipal que disposi d’aquesta formació o que estiguin en les condicions que marqui la Llei Orgànica de 12 Ordenació e Integració de la Formació Professional per a la homologació o i convalidació de les titulacions. La proposta de creació de les categories del grup B tindran en compte el resultat dels treballs indicats en els punts anteriors, la distribució actual de funcions entre les categories existents i estarà presidida pels principis de legalitat, necessitat, oportunitat, viabilitat, i disponibilitat pressupostària.

Aplaudim la rectificació al respecte que ha fet l’adminsitració i estem convençudes que no hagués estat possible sense el treball, l’esforç i la mobilització de les educadores bressol de Barcelona. 

Ara toca arremangar-se i vetllar perquè el desenvolupament d’aquesta categoria no suposi cap pèrdua de les condicions salarials per les educadores bressol. El que és segur és que el que en resulti,  serà millor a la proposta inicial de l’ajuntament de degradar el sou base a la categoría C1; tot el personal en aquesta situació se’n veurà beneficiat. 

Felicitats per la feina a les companyes d’educació de la CGT i a tot el col·lectiu d’educadores bressol, sense vosaltres no hagués estat possible.