Normativa centres i serveis educatius

​​​​​​​​​​​Activitats complementàries i extraescolars

Decret 198/1987, de 19 de maig, pel qual es regula les activitats complementàries i extraescolars i de serveis als centres docents en règim de concert de Catalunya (DOGC núm. 854, de 19.6.1987).​

Resolució PRE/2073/2014, de 8 de setembre, per la qual s’aprova el Pla estratègic d’esport escolar de Catalunya, 2013-2020 (DOGC núm. 6707, de 16.09.2014)​

Pujar

Autonomia dels centres​

Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu (BOE núm. 96, de 21.4.2012). Aquest reial decret llei ajorna totes les disposicions del Reial decret 1147/2011 fins al curs 2014-2015, excepte la disposició addicional setena.

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

Ordre de 16 de gener de 1990, de desplegament del Decret 235/1989, de 12 de setembre, que regula el procediment per dur a terme l’autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 1250, de 2.2.1990).​

Pujar

Calendari escolar​

Ordre ENS/60/2018, de 6 de juny, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius no universitaris de Catalunya  (DOGC núm. 7640, de 12.6.2018)

Ordre ENS/77/2016, de 6 d’abril, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2016-2017 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 7100, de 15.4.2016)

Ordre ENS/59/2015, de 26 de març, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2015-2016 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm 6844, de 2.4.2015)

Ordre ENS/124/2014, de 14 d’abril, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2014-2015 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 6607, de 22.4.2014) ​

Pujar

Centres de dificultat especial​

Resolució ENS/2466/2018, de 22 d’octubre, per la qual s’actualitza la relació de centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial (DOGC núm. 7736, de 29.10.2018)​

Pujar

Centres privats i concertats​

Decret 122/2012, de 9 d’octubre, del procediment d’autorització prèvia per a l’obertura de centres educatius privats (DOGC núm. 6233, de 16.10.2012)

Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius (DOGC núm. 1722, de 17.3.1993)​

Pujar

Eleccions als consells escolars​

Resolució ENS/2160/2014, de 16 de setembre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics (DOGC núm. 6716, de 29.09.2014)​

Pujar

Gestió econòmica i contractació​

Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, el Text refós de la llei de l’impost sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries (BOE suplement de llengua catalana núm. 288, de 28.11.2014)

Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni (BOE núm.285, de 29.11.2006)

Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu (BOE núm. 96, de 21.4.2012). Aquest reial decret llei ajorna totes les disposicions del Reial decret 1147/2011 fins al curs 2014-2015, excepte la disposició addicional setena.

Reial decret 828/2013, de 25 d’octubre, que modifica les normes següents: el Reglament de l’impost sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre; el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en matèria de revisió en via administrativa, aprovat pel Reial decret 520/2005, de 13 de maig; el Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, i el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre (BOE suplement de llengua catalana núm. 257, de 26.10.2013)

Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs (BOE suplement de llengua catalana núm. 28, de 17.9.2007)

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (BOE núm. 276, de 16.11.2011)

Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública (DOGC núm. 7133, de 2.6.2016)

Ordre de 16 de gener de 1990, de desplegament del Decret 235/1989, de 12 de setembre, que regula el procediment per dur a terme l’autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 1250, de 2.2.1990)​

Pujar

​Projectes i innovació pedagògica​

Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica (DOGC núm. 6966, de 30.09.2015)

Resolució ENS/793/2018, de 13 d’abril, per la qual es dóna continuïtat al Programa d’innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals i s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part (DOGC núm. 7605, de 24.4.2018).

Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre (DOGC núm. 7336, de 17.03.2017)​

Pujar

Requisits i utilització dels centres​

Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària (BOE núm. 62, de 12.3.2010). El Reial decret-llei 14/2012, de 20 d’abril, deroga els apartats 3 i 4 de l’article 13.

Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 86, de 9.4.2010).

Reial decret 1558/2005, de 23 desembre, pel qual es regula els requisits bàsics dels centres integrats de formació professional (BOE núm. 312, de 30.12.2005; en castellà).

Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres (DOGC núm. 4670, de 6.7.2006). 
Modificació: El decret 101/2010, de 3 d’agost, en deroga els articles 3, 4 i 5 i en modifica l’article 2 i el títol: “Decret 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres de l’educació infantil”.

Decret 212/1994, de 26 de juliol, pel qual es regula el procediment d’autorització prèvia a la desafectació d’edificis públics escolars de titularitat municipal (DOGC núm. 1939, de 29.8.1994).

Decret 72/1994, de 6 d’abril, pel qual es regulen els centres de formació d’adults (DOGC núm. 1884, de 15.4.1994). 

Decret 130/2009, de 25 d’agost, de modificació del Decret 325/2006, de 22 d’agost, de creació de centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris (DOGC núm. 5452, de 27.8.2009).

Resolució del Consorci d’Educació de Barcelona (DOGC núm. 5587, de  15.3.2010), per la qual es dóna publicitat a l’acord relatiu a l’aprovació de les instruccions per a la gestió de l’ús social de les instal·lacions dels centres públics dependents del Consorci d’Educació de Barcelona

Pujar

​Serveis educatius​

Decret 180/2005, de 30 d’agost, de modificació del Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius (DOGC núm. 4460, de 1.9.2005).

Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament (DOGC núm. 1918, de 8.7.1994).

Correcció d’errades a l’Ordre ENS/308/2016, de 14 de novembre, per la qual es crea el Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta (CRETDIC) (DOGC núm. 7249, de 17.11.2016)

Ordre ENS/308/2016, de 14 de novembre, per la qual es crea el Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta (CRETDIC) (DOGC núm. 7249, de 17.11.2016)

Ordre ENS/141/2012, de 18 de maig, per la qual es crea el Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals (CREDV) i se suprimeix l’EAP d’Escolars Invidents de Barcelona per integració dels seus professionals en el CREDV. (DOGC núm. 6141, de 4.6.2012).

Correcció d’errades a l’Ordre ENS/354/2014, de 5 de desembre, de creació del Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa (DOGC núm. 6769, de 12.12.2014).

Ordre ENS/354/2014, de 5 de desembre, de creació del Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa. (DOGC núm. 6769, de 12.12.2014)

Ordre ENS/440/2003, de 29 d’octubre, de modificació de l’Ordre ENS/16/2002, de 16 de gener, per la qual es regula el règim d’autonomia de gestió econòmica dels serveis educatius del Departament d’Ensenyament.(DOGC núm. 4008, de 12.11.2003).

Ordre ENS/16/2002, de 16 de gener, pel qual es regula el règim d’autonomia de gestió econòmica dels serveis educatius del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 3563, de 29.1.2002).​

Pujar

Servei escolar de transport i menjador​

Llei 17/2011  de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició, en els centres educatius.(BOE núm. 160, de 6.7.2011; en castellà)

Reial decret 443/2001, de 27 d’abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar i de menors (BOE núm. 105, de 2.5.2001; en castellà).

Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996).

Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996).

Pujar

Zones escolars rurals​

Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació infantil i primària (DOGC núm 2218, de 14.6.1996, article 50).

Ordre 12 de març de 1997, d’adaptació i creació de zones escolars rurals, derogada pel Decret d’Autonomia dels centres educatius. Article 9.

Pujar

​Disposicions internes​

Consulteu a l’apartat Disposicio​ns internes la normativa del Departament que no es publica al DOGC.​