Nota sobre la situació del personal que presta serveis als centres educatius amb menors a càrrec afectats per la COVID-19

Personal que presta serveis als centres educatius que té al seu càrrec menors que han estat confirmats amb COVID-19.

El personal que presti serveis als centres educatius que es trobi en aquesta situació, ha de fer aïllament domiciliari com qualsevol altre cas de contacte estret. En aquests supòsits, tot el període d’aïllament es considera, amb caràcter excepcional, com a situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social –article 5 del Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, en la nova redacció donada pel Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre-. La data d’inici de la incapacitat temporal serà la data en la qual s’acordi l’aïllament, restricció o malaltia del treballador, sense perjudici que el comunicat de baixa s’expedeixi amb posterioritat a aquesta data.

Personal que presta serveis als centres educatius que té al seu càrrec menors de 12 anys que han de fer aïllament tot i no haver estat contagiats amb COVID-19.

[Permís] ​​​​Conciliació per tenir a càrrec un/a menor de 12 anys que ha de fer aïllament, tot i no haver estat contagiat per la covid-19

El personal que presti serveis als centres educatius que es trobi en aquesta situació, ha de prestar serveis en règim de teletreball les cinc jornades diàries setmanals amb l’aplicació de qualsevol sistema de flexibilitat horària, règim de torns i fixació d’horaris especials. En aquest supòsit s’inclou el temps que transcorre des del tancament del centre educatiu o llar d’infants, inclòs el tancament de grups-classe- fins que es completa el període de quarantena. La situació d’aïllament preventiu del menor s’ha d’acreditar mitjançant un comunicat del centre educatiu/llar d’infants, o bé amb una declaració responsable de la persona interessada i en qualsevol cas pot ser objecte de verificació pels òrgans o serveis responsables i per part de la Inspecció de Serveis.

Si no és possible prestar serveis aplicant les mesures establertes al paràgraf anterior, s’autoritzarà un permís per conciliació. Aquest permís es concedirà prèvia declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha cap persona que pugui fer-se càrrec dels fills o filles. A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar el volant de convivència i un comunicat del centre educatiu/llar d’infants on està escolaritzat el fill/filla, o bé amb una declaració responsable de la persona interessada i en qualsevol cas pot ser objecte de verificació pels òrgans o serveis responsables i per part de la Inspecció de Serveis.

Aquest permís retribuït es pot concedir igualment durant una part de la jornada de treball sempre que s’acrediti que no pot atendre’s adequadament el menor a càrrec.

Aquest permís és vigent fins al moment en què es completa el període de quarantena del fill/filla del docent, moment a partir del qual el docent s’ha d’incorporar immediatament al seu lloc de treball.