NOVAMENT, ELS PROBLEMES DE GESTIÓ DEL DEPARTAMENT I L’EXCUSA DELS PRESSUPOSTOS TORNEN A PERJUDICAR EL PERSONAL PAE !

Després de més de 5 h de reunió amb el Departament, tornem a sortir amb la sensació que la part social no es té en compte. Continuem amb la línia de la NO NEGOCIACIÓ, l’enrocament, la pèrdua de temps, zero progressos i llargues per dilatar la situació en el dia de la marmota…

L’Administració deixa clara la manca de voluntat de progressar en els canvis i millores laborals del seu personal, afirmant que hi ha unes línies vermelles de normativa i conveni que no pensen traspassar.

INFORMACIÓ DE L’INCREMENT DE PLANTILLA PREVIST PEL CURS 2024-2025. Criteris per la dotació del personal PAE als centres. 

INCREMENT INSUFICIENT I EN ALGUNES CATEGORIES, INSULTANT

L’administració proporciona  al Comité Intercentres, dades sobre l’increment de places estructurals (que aniran a banda de les de programa) per al curs 2024-25.

Es tracta d’un total de 158 vacants per al personal laboral distribuïdes de la següent manera:

39 places entre TIS i TEEI (no han detallat quantes de cada)

Pel que fa a la inclusiva, aposten per un augment de 119 places de personal laboral a tot Catalunya:

4 Fisios

12 Logopedes

103 EEE 

i 58 ES ( funcionariat).

Des de CGT Laborals demanem informació sobre els criteris específics d’assignació d’aquest personal a uns centres i no a uns altres. Amb ambigüitat ens responen que els criteris no els marca aquesta direcció general, sinó que venen per matriculació, inclusiva, i per als criteris que marquen altres agents de l’administració. Així doncs, continuem sense aclarir amb concreció el criteri de distribució d’aquestes figures professionals. De nou, manca de transparència i informació esbiaixada.

CONCURS CANVI DE DESTINACIÓ I CONCURS DE TRASLLATS. 

NO HI HA DATA CONCRETA. 

Exposen que esperen instruccions de Funció pública, i que necessiten millorar i actualitzar l’aplicatiu, per tant, encara no és viable engegar aquest procés i afirmen que no serà possible per aquest any i molt menys abans de setembre. Les treballadores no tindran aquesta opció de mobilitat de lloc de treball i caldrà esperar que es compleixi la previsió, que és per al setembre 2025 (l’administració al·lega per no 

desestabilitzar els centres a mig curs, quan en altres ocasions aquest aspecte no els ha preocupat gens…)

CONVOCATÒRIA D’OPOSICIONS

NO HI HA DATA CONCRETA.

L’administració, basant-se en la normativa, exposa que la convocatòria d’oposicions ha d’anar a continuació del concurs de trasllats, però no ha d’esperar  que acabi el canvi de destinació. 

Afirmen que la convocatòria es farà a finals d’any (darrer semestre de 2024) i que ofertaran totes aquelles places que “caduquen” perquè no poden passar dels tres anys sense estar convocades (començant per les de 2021, 2022 i 2023)

PETICIÓ DE LA IMPLEMENTACIÓ DE LA REDUCCIÓ DE 2 h LECTIVES PER ALS MAJORS DE 55 ANYS 

NEGATIVA PER PART DEL DEPARTAMENT.

L’Administració exposa que cal esperar  que hi hagi un nou equip directiu que esdevindrà amb els canvis polítics, i afirma que  pressupostàriament no hi ha diners.

Actualment, hi ha més de 800 treballadores PAE majors de 55 anys.

Tot i que el comitè manifesta que l’impacte pressupostari és mínim, com és habitual en la immensa majoria dels intents per la part social d’aconseguir millores per al col·lectiu, ens trobem de nou amb poca predisposició per part de l’administració i restem a l’espera de fer una nova proposta per veure com es podria aplicar aquesta reducció de manera que l’administració ho pugui acceptar.

FUNCIONS TEEI: Proposta del Comitè Intercentres

NO HI HA ACORD.

Fa mesos que treballem aquest tema. Des de la part social veiem factible i de fàcil aplicació les modificacions presentades, però sembla que la percepció de l’administració és una realitat ben diferent.

Proposem una distribució horària ajustada a les necessitats reals i millores en el redactat de les funcions de les TEEI, aspectes que no tenen impacte econòmic ,però el Departament continua tirant pilotes fora, donant llargues i intentant afegir canvis no acceptats per la part social, fent que la negociació s’allargui i no arribi a bon port.

PETICIÓ D’APLICACIÓ DE MODIFICACIONS AL DOIGC, presentades pel Comitè Intercentres

UNA ALTRA NEGATIVA PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ.

L’Administració exposa que hi ha unes línies vermelles en la normativa i el conveni, i que en cap cas les traspassaran.

Es demana que es modifiqui al DOIGC el redactat del mes de juliol, on anomena als docents, afegint “docents i PAE “: “Tot i que, amb caràcter general, el mes de juliol es reserva perquè el professorat pugui fer activitats de formació, la direcció del centre pot requerir la presència de docents els primers dies de juliol, si es produeixen circumstàncies excepcionals que ho facin necessari

 L’administració de nou, no accepta la proposta

Es demana també la modificació del text del DOIGC referent al consell escolar, on anomena professorat membre electe sigui substituït per al personal membre electe: “En les normes d’organització i funcionament dels centres s’ha de preveure una compensació horària, que no suposi reducció lectiva, per al professorat membre electe del consell escolar, en compensació per l’assistència a les reunions i per l’exercici de les seves responsabilitats”

Sembla que en aquest cas si accepten la proposta. Esperarem a veure la modificació per a poder assegurar aquest guany.

Es demana també que en l’apartat de distribució horària on específica les 2,5h que no s’han de fer necessariament al centre (de la mateixa manera que els nostres companys docents disposen de 7,5h que no s’han de fer necessàriament al centre), s’hi afegeixi “no necessàriament al centre igual que els docents”.

Un cop més, l’administració no accepta aquesta modificació.

LLICÈNCIES PER INTERÈS PARTICULAR 

ACLARIMENTS

Se’ns confirma que aquest tipus de llicència sense retribució, es pot sol·licitar per un dia tal com marca la instrucció  de 2003.

És el director de serveis territorials qui ho autoritza i està subordinat a la necessitat del servei.

Així doncs, CGT desmentim, tal com asseguren alguns serveis territorials, que per a ser substituïdes hagi de sol·licitar-se per un mínim de deu dies.

BORSA DE PERSONAL TEMPORAL LABORAL: BLOC 2. DATA D’OBERTURA I DATES D’ORDENACIÓ DE LA BORSA

NO HI HA DATA

Estan revisant com actualitzar el Bloc 2 de BORPAS i quins seran els requisits de les persones que hi hauran d’accedir. Accepten obrir un termini en el qual les persones ja inscrites podran ampliar territoris,

Les companyes PAE haurem d’estar atentes. El Departament afirma que informarà perquè les persones aprovades s’hi puguin inscriure. Quan hi hagi informacions oficials ho compartirem pels nostres canals.

Des de CGT rebutgem la tardança en aspectes tan obvis i necessaris com una borsa digna pel Personal d’Atenció Educativa.

Us animem a participar de les assemblees i a portar  propostes de pressió.

La lluita unida i organitzada comporta canvis i millores laborals.

No ens conformarem amb les engrunes! 

Cal la força de les treballadores!

Entre Totes Tot!