Noves mesures de flexibilització i conciliació en el gaudiment de permisos

Nous supòsits específics per al gaudiment de permisos ja existents i adaptació del marc normatiu regulador a noves realitats familiars o a altres situacions que requereixen criteris interpretatius més flexibles.

Noves mesures

  • Ampliació de fins a trenta minuts de flexibilitat horària addicional per començar la part de permanència obligatòria de la jornada laboral per als empleats i empleades que disposen de flexibilitat per motius de conciliació familiar.
  • Possibilitat de gaudir a temps parcial els permisos de naixement i adopció.
  • Possibilitat de compactació de la reducció de jornada per motius de conciliació. 
  • Ampliació dels supòsits per gaudir del permís per a exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i per a tràmits administratius d’adopció o acolliment, que ara també inclouen les tècniques de reproducció assistida.
  • Absència justificada d’una jornada laboral diària per fer proves diagnòstiques considerades invasives com la colonoscòpia, l’endoscòpia, la gastroscòpia i els cateterismes.
  • Possibilitat de gaudiment de forma ininterrompuda del permís per naixement per a la mare biològica i el permís per adopció transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori en el cas les famílies monoparentals.

Nous criteris interpretatius

  • Equiparació dels graus d’afinitat i consanguinitat per a les famílies enllaçades i inclusió del cònjuge o la parella de fet en els permisos de conciliació.
  • Inclusió, dins dels motius d’absència, de l’assistència a una consulta mèdica tant dins de l’horari de permanència obligatòria com dins l’horari flexible.
  • El permís per hospitalització o per intervenció quirúrgica d’un familiar ja no comença  obligatòriament el primer dia de l’hospitalització o el mateix dia de la intervenció.​

Data d’actualització: 11 de maig de 2022