Permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment (16 setmanes) Naixement fill/a o adopció o acolliment

Durada: 16 setmanes ampliable en 2 setmanes més, en el supòsit de discapacitat del fill o filla, i per cada fill o filla a partir del segon en cas de naixement, adopció o acolliment múltiple, una per cadascun dels progenitors.

Observacions: Les sis primeres setmanes immediates posteriors al naixement, adopció o acolliment són de descans obligatori i ininterromput.

En cas que ambdós progenitors treballin i, transcorregudes les 6 primeres setmanes, les 10 restants es poden gaudir de manera interrompuda, des de la finalització del descans obligatori posterior al fet causant i fins que el fill o filla compleixi dotze mesos o dins dels dotze mesos a comptar des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o la decisió administrativa de guarda amb fins d’adopció o d’acolliment.

En cas que s’opti per gaudir d’aquest permís després de la setzena setmana del permís per naixement i si el progenitor que gaudeix d’aquest últim permís hagués optat per compactar la lactància, les setmanes restants del permís del progenitor diferent de la mare biològica es començaran immediatament després de la finalització de la compactació de la lactància.

Retribucions: Es cobra el 100% de les retribucions

Actualitzat el 30.04.22