Noves retallades proposades a la Mesa Sectorial del 31 de maig de 2012

Noves retallades proposades a la Mesa Sectorial del 31 de maig de 2012

1. Reducció de plantilles:

De la comparativa de les plantilles del curs 2011/12 amb curs 2012/13 es produiria les reduccions següents:

  • Escoles amb SEP: 1 línia (9grups) -1 mestre/a, 2 línies (18grups) -1.5mestres, 3 línies (27grups) -2 mestres.
  • Instituts: 10 grups (8ESO+2Batx) -1.5 prof., 16grups(12ESO+4Batx) -2.5prof i 20 grups (16ESO+4Batx) -3 prof.

2. Supressió dels nomenaments de substituts corresponents al mes de juliol

Es proposa deixar en suspens l’acord referent al nomenament corresponent al mes de juliol per al personal substitut que hagi prestat nou o més mesos de serveis durant el curs. En conseqüència, el Departament d’Ensenyament no podrà efectuar nous nomenaments del mes de juliol al personal
substitut docent que hagi prestat serveis durant el període comprès pels cursos 2011-2012 i 2014-2015.

3. Jornada laboral del personal substitut docent, limitada a la part lectiva del
titular i a una part proporcional d’activitats complementàries setmanals

Es proposa adequar la jornada dels professors substituts de tots els nivells educatius de manera proporcional a les activitats de
docència directa amb alumnes. Així les substitucions cobriran només la part horària
d’activitats lectives amb alumnes (activitats docents amb grups classe, activitats de
suport i d’atenció a la diversitat), sense incloure-hi en la dedicació lectiva dels
professors substituts les reduccions lectives dels càrrecs directius i de coordinació ni les vigilàncies de l’esbarjo d’educació infantil i primària, ni tampoc, en el cas dels
professors de secundària, l’àmbit lectiu de les activitats de tutoria individual que tingui assignades en el seu horari personal el professor titular. La jornada laboral del substitut docent es completarà amb la part corresponent d’activitats complementàries setmanals, en proporció a les activitats lectives que tingui assignades el professor substitut.

4. Reducció en un 15% de les substitucions docents per cobrir les llicències
sindicals per acumulació d’hores de crèdit sindicals.

La documentació lliurada a la Mesa Sectorial: