Reducció del 5% de les retribucions íntegres percebudes durant tot l’exercici 2012