Oberta la borsa de treball docent

Les persones interessades en formar part de la borsa de treball que compleixin els requisits que estableixen les bases reguladores, poden presentar les seves sol·licituds i la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats, des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC del 21 de juny i fins al 20 de desembre de 2022.

RESOLUCIÓ EDU/1878/2022, de 10 de juny, per la qual s’obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

Cossos i especialitats convocats

Tot i que la borsa estigui oberta, només es permet la inscripció en les especialitats i serveis territorials que es poden consultar en aquest aplicatiu:

Especialitats obertes

Sol·licitud d’inscripció

La inscripció a la borsa s’ha de tramitar de manera telemàtica en aquest enllaç:

Sol·licitud d’inscripció a la borsa de treball docent.

  • Efectuada la tramitació de la sol·licitud, s’ha d’imprimir i signar el document que genera el sistema en format PDF.
  • Un cop tramitada la sol·licitud, s’ha d’adjuntar tota la documentació acreditativa dels requisits i mèrits, juntament amb el resguard de la sol·licitud signat.
  • Fet aquest tràmit, el sistema genera un document en format PDF, en el qual figuren les dades següents: número de registre d’entrada, data i hora de presentació.
  • La sol·licitud es considera presentada davant de l’Administració i té validesa quan es tramita definitivament amb la documentació acreditativa dels mèrits i dels requisits.