Oposicions 16-17. Publicada la llista de persones admeses i excloses

Ja podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de les Oposicions 16-17. Reclamacions fins el 21 de novembre.

RESOLUCIÓ ENS/2452/2016, de 27 d’octubre, per la qual es declara aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.

Queda aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en les oposicions 16-17, la podeu consultar a la seu central del Departament d’Ensenyament, en cadascun dels serveis territorials, al Consorci d’Educació de Barcelona i a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Girona, les adreces dels quals consten a l’annex d’aquesta Resolució.

La llista també es pot consultar mitjançant la pàgina d’Internet del Departament d’Ensenyament, amb accés restringit a les persones que han formalitzat la sol·licitud de participació. Per accedir-hi cal que els aspirants s’identifiquin amb el DNI, NIE o passaport, i l’identificador que se’ls ha facilitat en el moment de realitzar la inscripció.

Amb la publicació d’aquesta Resolució es considera feta la notificació corresponent a les persones interessades.

Només si el motiu de l’exclusió és la falta de pagament dels drets de participació o haver-lo realitzat per un import inferior al que corresponia, si s’ha al·legat un motiu per estar-ne exempt per tenir alguna bonificació, s’ha de sol·licitar una carta de pagament als serveis territorials corresponents, al Consorci d’Educació de Barcelona o a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Girona, que s’ha assenyalat a la sol·licitud com a preferent per fer les proves i, amb aquesta carta, fer el pagament, dins el termini indicat al paràgraf anterior, mitjançant transacció electrònica a través de la pàgina d’internet de CaixaBank “la Caixa”, adreçant-se a qualsevol de les oficines d’aquesta entitat o bé utilitzant els terminals ServiCaixa.

El fet de figurar en la llista d’admesos no implica el reconeixement a les persones interessades de la possessió dels requisits que exigeix la base 2 de l’annex 1 de la Resolució ENS/1814/2016. Entre aquests requisits hi ha els de la titulació i de la formació pedagògica i didàctica, que s’han d’acreditar d’acord amb el que s’estableix per a cada cos als apartats 2.2.1 i 2.2.2 de l’esmentada base. Quan de la revisió de la documentació que, d’acord amb la base 8 de l’annex 1 de la Resolució esmentada, cal presentar en cas de superar els procediments esmentats, se’n dedueixi que un aspirant no compleix algun dels requisits exigits, la persona interessada perdrà tots els drets que es puguin derivar de la seva participació en el procediment corresponent.