[Oposicions 20] Modificació de dates i procediment d’actuació

La suspensió dels terminis administratius decretada per l’estat d’alarma ha impossibilitat portar a terme diferents actes administratius derivats de la convocatòria i imprescindibles per a la seva execució, i comporta, per tant, que el procediment de selecció no es pot iniciar i finalitzar en les dates fixades inicialment.

El procediment selectiu comença el dia 4 de setembre de 2020, a les 16 hores. El dia 5 de setembre de 2020, a les 10 hores, es realitza l’acte de presentació. El procediment selectiu ha de finalitzar abans del 31 de gener de 2021. Els tribunals es poden reunir de manera telemàtica.

1797451.pdfRESOLUCIÓ EDU/1233/2020, de 5 de juny, de modificació de la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

Tot sobre les oposicions 2020

Comunicat: Per la cancel·lació de les oposicions 2020. Concurs de mèrits

Modificació base 5.12 de l’annex 1 de la Resolució EDU/17/2020, que queda redactada de la manera següent:

“5.12 Procediment d’actuació

5.12.1 El procediment d’actuació dels òrgans de selecció s’ha d’ajustar a la regulació dels òrgans col·legiats, establert a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

5.12.2. Els tribunals es poden constituir, d’acord amb el que preveu la base 5.7, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de manera presencial com a distància.

En les sessions que celebrin els tribunals o comissions de selecció a distància, els seus membres poden trobar-se en llocs diferents sempre que s’asseguri, per mitjans electrònics, considerats també els telefònics i els audiovisuals, la identitat dels membres, el contingut de les seves manifestacions, el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre d’altres, es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències.

Modificar la base 6.1.1 de l’annex 1 de la Resolució EDU/17/2020, que queda redactada en els termes següents:

“6.1.1 Inici del procediment selectiu

El procediment selectiu comença el dia 4 de setembre de 2020, a les 16 hores, a la seu del tribunal assignat a cada aspirant, en què es realitza, amb caràcter previ, la prova d’acreditació del coneixement de la llengua castellana pels aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i la prova de coneixement de la llengua catalana. Aquest mateix dia s’han de fer públiques les qualificacions d’aquestes proves al tauler d’anuncis de la seu dels respectius tribunals. Els aspirants que no han de presentar-se a aquestes proves en aquesta data encara no comencen el procediment selectiu.

Així mateix, amb una antelació mínima de dos dies hàbils a l’inici de les proves de la fase d’oposició, s’ha de fer públic en el tauler d’anuncis els elements o estris que en alguns casos ha de portar l’aspirant per a la realització de la part A de la segona prova (prova pràctica).

El dia 5 de setembre de 2020, a les 10 hores, es realitza l’acte de presentació davant el tribunal assignat per a cada cos i especialitat i a continuació, si així ho determina la comissió de selecció respectiva, es pot iniciar la fase d’oposició dels procediments d’accés a un cos de grup superior i d’adquisició de noves especialitats.

Per la situació sanitària actual i per afavorir l’acompliment de les mesures de seguretat i d’higiene establertes per les autoritats sanitàries per fer front a la COVID-19, en cas necessari, els tribunals poden convocar als aspirants per a l’acte de presentació distribuïts en diferents franges horàries a partir del dia i l’hora d’inici establerta en aquesta resolució. La convocatòria amb la distribució dels aspirants es publicarà a la pàgina web del Departament d’Educació, educacio.gencat.cat, seguint la ruta: Professorat/Oposicions/ingrés i accés a cossos docents/convocatòria curs 2019-2020/Tauler de l’aspirant. Els aspirants hi podran accedir a la seva consulta amb el codi identificador que se’ls hi va proporcionar en el moment de formalitzar la sol·licitud de participació.

Si és necessària la distribució dels aspirants per franges horàries, el tribunal haurà de publicar la convocatòria, com a mínim, amb dos dies d’antelació al dia de l’acte de presentació.

Per assistir a l’acte de presentació és necessari que els aspirants hagin estat declarats exempts de la realització de la prova d’acreditació de la llengua castellana per als aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i de la de coneixement de la llengua catalana, o hagin estat declarats aptes desprès de la realització de la prova.

Els tribunals amb aspirants dels procediments d’ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat inicien la fase d’oposició en data posterior a la de l’acte de presentació, amb l’inici de la primera prova.

Els tribunals mixtos, que tenen aspirants de diferents procediments, fan el següent: els aspirants d’ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat comencen la fase d’oposició en una data posterior a la de l’acte de presentació, amb l’inici de la primera prova, i els aspirants dels procediments d’accés a un cos de grup superior i d’adquisició de noves especialitats, si així ho determina la comissió de selecció respectiva, poden iniciar la fase d’oposició a continuació de l’acte de presentació.

Si hi ha tribunals específics que només tenen aspirants del procediment d’accés a un cos de grup superior, a continuació de l’acte de presentació podran iniciar la fase d’oposició, si així ho determina la comissió de selecció respectiva.

Els aspirants del procediment d’ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat, així com també els aspirants del procediment d’accés a un cos del mateix grup i complement de destinació titulars de la mateixa especialitat a la que es presenten, han de lliurar un exemplar de la programació didàctica en format paper al tribunal en l’acte de presentació.

L’aspirant que no presenti aquesta programació s’entén que renuncia a continuar en el procés selectiu i perd tots els drets que a partir d’aquest moment se’n puguin derivar.

Amb anterioritat al dia de l’acte de presentació i sempre amb set dies naturals d’antelació com a mínim, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha de publicar al Tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya e-Tauler (http://tauler.gencat.cat) i a la pàgina web del Departament d’Educació, la resolució que declari aprovada la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos. En aquesta llista han de constar els aspirants distribuïts per tribunals, així com la data, l’hora i el lloc on es realitzen les proves de llengües, l’acte de presentació dels aspirants i el procediment selectiu.

L’acte de presentació té caràcter personal i, en conseqüència, l’assistència a aquest és obligada. En seran exclosos els qui no hi compareguin personalment, llevat de casos excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal.

El procediment selectiu ha de finalitzar abans del 31 de gener de 2021, llevat que, per circumstàncies excepcionals, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics autoritzi un altre termini a determinats tribunals.”.