[Oposicions 20] Presentació de documentació de les persones aspirants seleccionades

Del 28 d’abril al 17 de maig.

Les persones seleccionades en els diferents procediments del concurs oposició convocat per la Resolució EDU/17/2020 hauran de presentar la documentació del 28 d’abril al 17 de maig de 2021 (20 dies naturals des de l’endemà de la publicació de la llista de persones seleccionades al DOGC)..

RESOLUCIÓ EDU/1181/2021, de 20 d’abril, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener.

Presentació de documentació de les persones aspirants seleccionades en el concurs oposició convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats

Termini per presentar la documentació: del 28 d’abril al 17 de maig de 2021 (20 dies naturals des de l’endemà de la publicació de la llista de persones seleccionades al DOGC).

Lloc on presentar la documentació: serveis territorials o, si escau, al Consorci d’Educació de Barcelona, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona o al Serveis Centrals del Departament d’Educació. És necessari confirmar prèviament si al lloc on es presenta la documentació s’ha de demanar cita prèvia. Si es disposa de signatura electrònica i les titulacions amb un CSV (codi segur de verificació), es pot presentar la documentació al registre electrònic.

Adreçar la documentació a: Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

Destinació provisional per al curs 2021-2022: s’haurà de presentar la sol·licitud de destinació provisional com a persona funcionària en pràctiques d’acord amb els criteris que estableixi la corresponent resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que reguli el procediment d’adjudicacions provisionals per al curs 2021-2022. Es podrà consultar tota la informació en aquest web.

IMPORTANT. La documentació requerida ha de ser original, perquè es pugui digitalitzar, generar-ne còpia autèntica i poder gravar-la al registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. En cap supòsit aquesta documentació es quedarà al Departament d’Educació; per tant, no s’han de lliurar originals ni fotocòpies.

Documentació a presentar

Si no es té la condició de funcionari/ària de carrera

 • DNI, NIE, passaport (o autoritzar-ne la consulta).
 • El títol exigit, certificat acadèmic original amb el rebut de pagament dels drets d’expedició o fotocòpia compulsada acreditativa d’haver cursat tots els estudis per a l’expedició del títol. Si la titulació s’ha obtingut a l’estranger, cal adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de qualificació professional que autoritza l’exercici d’una professió concreta a l’Estat espanyol. (Només si no consta al registre informàtic de personal docent.)
 • El títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor o professora d’educació secundària obligatòria i batxillerat, de formació professional i d’escoles oficials d’idiomes, o acreditació documental que es tíngui d’algun dels requisits que s’esmenten a la base 2.2.1.b) i 2.2.2.b). (Només si no consta al registre informàtic de personal docent.)
 • Certificat o informe mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat o afectada per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents a la funció docent a què s’opta, expedit per qualsevol metge o metgessa de família. A aquests efectes, s’admetran els certificats o informes mèdics expedits amb sis mesos d’antelació a la data de la Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual fa pública la llista d’aspirants seleccionats. També s’acceptarà l’informe degudament descarregat de l’aplicació La Meva Salut, del Departament de Salut.
 • Declaració responsable d’ingrés a la funció pública, que inclou la no incompatibilitat amb l’exercici de la funció pública, la de delictes de naturalesa sexual i la informació sobre protecció de dades.
 • Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual del Ministeri de Justícia o el justificant acreditatiu de la sol·licitud. (Només si no s’ha autoritzat la comprovació en la declaració responsable.)
 • Certificat negatiu de condemnes penals, expedit per les autoritats del país d’origen respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals i de tràfic d’éssers humans. (Només per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola; per a les que l’han obtinguda, el certificat del seu país d’origen previ a l’obtenció.)
 • Dictamen favorable dels equips de valoració multiprofessional de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o de l’òrgan que exerceixi aquesta funció (o òrgan competent equivalent de la resta de comunitats autònomes), emès en ocasió d’aquesta convocatòria, que declari que la persona aspirant compleix les condicions per exercir les funcions de les places convocades. (Només per a les persones aspirants amb discapacitat que no hagin participat en les places reservades per a persones amb discapacitat i que demanin alguna adaptació del lloc de treball.)

Si es té la condició de funcionari/ària de carrera dependent de la Generalitat de Catalunya

Per al procediment d’accés a un cos superior, si no es consta al registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació, s’ha de presentar:

 • El títol exigit, certificat acadèmic original amb el rebut de pagament dels drets d’expedició o fotocòpia compulsada acreditativa d’haver cursat tots els estudis per a l’expedició del títol. Si la titulació s’ha obtingut a l’estranger, cal adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de qualificació professional que autoritza l’exercici d’una professió concreta a l’Estat espanyol.
 • El títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor o professora a d’educació secundària obligatòria i batxillerat, de formació professional i d’escoles oficials d’idiomes, o acreditació documental que es tingui d’algun dels requisits que s’esmenten a la base 2.2.1.b) i 2.2.2.b).

Per al procediment d’adquisició de noves especialitats (només titulars de l’especialitat d’orientació educativa), si no es consta al registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació, s’ha de presentar:

 • El títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor o professora d’educació secundària obligatòria i batxillerat, de formació professional i d’escoles oficials d’idiomes, o acreditació documental que es té d’algun dels requisits que s’esmenten a la base 2.2.1.b) i 2.2.2.b).

Si es té la condició de funcionari/ària de carrera no dependent de la Generalitat de Catalunya

 • DNI, NIE, passaport o autoritzar la seva consulta.
 • El títol exigit, certificat acadèmic original amb el rebut de pagament dels drets d’expedició o fotocòpia compulsada acreditativa d’haver cursat tots els estudis per a l’expedició del títol. Si la titulació s’ha obtingut a l’estranger, cal adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de qualificació professional que autoritza l’exercici d’una professió concreta a l’Estat espanyol. (Només si no consta al registre informàtic de personal docent.)
 • El títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor o professora d’educació secundària obligatòria i batxillerat, de formació professional i d’escoles oficials d’idiomes, o acreditació documental que es tingui d’algun dels requisits que s’esmenten a la base 2.2.1.b) i 2.2.2.b). (Només si no consta al registre informàtic de personal docent.)
 • Certificat o full de serveis prestats.

Presentació, alta o modificació de les dades bancàries (nou ingrés)

Si les dades bancàries no consten al registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació, s’haurà de presentar el formulari corresponent al servei territorial un cop es tingui assignada la destinació provisional per al curs 2021-2022 (no més tard del 27 d’agost de 2021)

Renúncia

Si es vol renunciar a tots els drets que puguin correspondre per la participació al concurs oposició, s’ha de presentar el formulari corresponent, abans de l’1 de setembre de 2021.

Si s’ha superat la fase d’oposició sense ser seleccionat/ada

Les persones que han superat la fase d’oposició i no han estat seleccionades s’incorporen a la borsa de treball de personal interí del Departament d’Educació.