Reconeixement d’activitats de formació permanent per al professorat

Les institucions o entitats no universitàries vinculades al món de l’educació poden dur a terme activitats formatives adreçades al professorat no universitari. El Departament d’Educació estableix el procediment per reconèixer aquestes activitats i els requisits que han de complir.

 • Aquest tràmit només es pot fer per Internet.
 • Les sol·licituds es poden presentar durant tot l’any.

Sol·licitar el reconeixementModificar activitats reconegudes

Sol·licitar el reconeixement

El reconeixement es pot sol·licitar en qualsevol moment, dos mesos abans de dur a terme l’activitat.

Documentació

Documents que cal presentar per iniciar el tràmit

 • Estatuts legalitzats de l’entitat
  Document obligatori només la primera vegada que es demana el reconeixement.
 • Disseny de les activitats formatives

Informació Complementària

El disseny previ de l’activitat formativa ha de constar dels següents camps:

 • Entitat organitzadora de l’activitat
 • Títol de l’activitat
 • Data d’inici i final
 • Horari (només en el cas d’activitats presencials o síncrones)
 • Nombre d’hores
 • Lloc de realització
 • Modalitat: curs, taller, seminari, grup de treball o jornada
 • Nivell del professorat al qual s’adreça l’activitat
 • Nombre de places
 • Relació nominal de les persones formadores o tutores
 • Cost de la matrícula
 • Descripció de l’activitat
 • Metodologia de treball
 • Objectius específics de l’activitat
 • Continguts de l’activitat
 • Pla d’avaluació:
  • Especificar que s’avaluarà la satisfacció de les persones participants
  • Concretar les tasques d’aprofitament de les persones assistents
 • Tipus de difusió de l’activitat

Documents que cal presentar per finalitzar el tràmit

 • Informe final sobre l’activitat
 • Actes d’assistència signades per la persona responsable de la formació

Requisits

Requisits informatius

 • Les entitats han de tenir personalitat jurídica pròpia i no tenir finalitat de lucre.
 • Les entitats han d’estar vinculades al món de l’ensenyament.
 • Les entitats han de tenir com a un dels objectius específics o estatutaris, la realització d’activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari.
 • Les activitats han d’estar adreçades al professorat no universitari.
 • Les activitats han de respondre a les prioritats formatives fixades anualment pel Departament d’Educació.
 • Les activitats es poden fer en la modalitat presencial, semipresencial o en línia, i els tipus poden ser: cursos, seminaris, grup de treball, jornada, assessorament, o taller.
 • Les activitats s’han de desenvolupar dins d’un únic curs escolar.
 • Les activitats s’han de dur a terme fora de l’horari de permanència del professorat en el centre.

Informació Complementària

Les activitats han de ser d’alguna de les modalitats següents en format presencial, semipresencial o en línia:

 • Curs d’una durada no inferior a 15 hores
 • Seminari d’una durada no inferior a 20 hores
 • Grup de treball d’una durada no inferior a 30 hores
 • Jornada d’una durada no inferior a 10 hores
 • Assessorament d’una durada no inferior a 30 hores
 • Taller d’una durada no superior a 10 hores ni superior a 12 hores

La formació a distància no podrà superar les 10 hores telemàtiques per setmana en calendari lectiu.

Modificar activitats reconegudes

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.