[Oposicions 20] Segona prova, el 9 de gener

Està previst que aquesta segona prova es realitzi el dia 9 de gener de 2021. Totes les persones aspirants que s’hi hagin de presentar seran convocades pels tribunals respectius a través del “Tauler de l’aspirant”.

La part A i la part B de la segona prova dels procediments lliure i de reserva es faran el mateix dia per tal de reduir al màxim els desplaçaments. En els següents dies, les persones aspirants seran convocades per llegir davant el tribunal corresponent la prova pràctica en relació amb la situació d’aprenentatge a l’aula.

Els participants dels procediments d’accés realitzaran la part pràctica de la prova única en el mateix dia i hora en què es realitzi la part A del procediment lliure.

Mesures per als aspirants durant la segona prova

Declaració responsable – model 1. Declaració responsable per accedir a la prova

Aquest document s’ha emplenar i presentar a l’entrada del centre educatiu el dia de la prova.

Declaració responsable – model 2. Declaració responsable per impossibilitat de presentar-se, per circumstàncies relacionades amb la covid-19
Declaració responsable – model 3. Declaració responsable de no poder presentar-se, per coincidència amb la data de part o amb els dies immediatament anteriors o posteriors

Mesures de prevenció que han de seguir les persones aspirants

Mesures generals

1. Les persones aspirants han de complir totes les mesures de prevenció que indiqui el tribunal i les establertes pel centre, així com les mesures específiques pel desenvolupament del procés establertes en aquest document.
2. L’ús de mascareta és obligatori. S’ha de portar sempre la mascareta correctament posada.

La Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 (publicada en el DOGC núm. 8158 de 19.6.2020), estableix les excepcions en relació amb l’obligatorietat de l´ús de la mascareta “L’obligació continguda en l’apartat anterior (ús obligatori de la mascareta) no serà exigible per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per a treure’s la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització”. Aquesta circumstància, en cas de donar-se, s’haurà d’acreditar per informe d’un facultatiu que ho prescrigui, que es lliurarà abans de l’entrada al centre educatiu, mantenint sempre una distància de seguretat superior als dos metres.

3. La persona aspirant haurà de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’accedir a l’aula i en abandonar-la.
4. S’han d’utilitzar les escales. Si s’ha d’utilitzar l’ascensor per dificultats de mobilitat, s’ha de fer de manera individual, llevat que es requereixi assistència especial, i sempre amb mascareta.
5. S’ha de mantenir sempre la distància de seguretat de dos metres mentre la persona aspirant espera el seu torn per entrar a l’edifici i per accedir a l’aula.
6. Quan s’abandoni l’aula, no es pot romandre pels passadissos i s’han de mantenir sempre les distàncies de seguretat.
7. S’ha d’evitar la salutació amb proximitat i el contacte físic.
8. Els objectes personals (motxilles, mòbil i altres) s’han de dipositar en l’espai interpersonal de seguretat situat darrere de la persona aspirant i, si no és possible, a la part del davant.
9. S’ha de cobrir el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús en tossir i esternudar. Si no es disposa de mocadors, s’ha d’emprar la part interna del colze per no contaminar les mans.
10. S’ha d’evitar tocar els ulls, el nas o la boca amb les mans.
11. Qualsevol deixalla d’higiene personal ─especialment, els mocadors d’un sol ús─ s’ha de llençar als contenidors habilitats, de pedals i tancats.
12. Cal portar aigua (les ampolles sense etiquetes) i menjar, si escau.
13. Quan s’arribi al domicili, cal rentar-se de seguida les mans o dutxar-se i netejar els objectes utilitzats.

Instruccions específiques pel desenvolupament del procés

1. En el moment d’accedir al centre, les persones aspirants han de rentar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic que trobaran a l’entrada, han de completar i lliurar una declaració responsable en la que s’acrediti que es coneixen i accepten les mesures de salut pública i seguretat vigents i que no concorren motius de salut que puguin impedir la seva participació en la realització de la prova. Aquesta declaració figura a l’annex com a model 1.
2. Les persones aspirants que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, els que tinguin la malaltia diagnosticada i que no hagin finalitzat el període d’aïllament o els que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver estat en contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de la COVID-19, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries, NO podran accedir a les seus dels tribunals per realitzar les proves.

En aquest cas, la persona aspirant ha de presentar la declaració responsable, que figura a l’annex com a model 2, per la qual manifesta que concorren motius de salut que li impedeixen la seva intervenció en la data en què ha estat citat. Aquesta circumstància ha de ser acreditada documentalment, mitjançant informe del facultatiu que ho hagi prescrit, dins dels cinc dies hàbils següents a la data en què s’ha de realitzar la prova. Tant la declaració responsable com la justificació s’han de presentar davant del tribunal o a la secretaria del centre seu del tribunal per una persona autoritzada per la persona aspirant.

3. Els aspirants convocats per a cada part del procediment selectiu mitjançant una citació única que no hi compareguin personalment seran exclosos, llevat de casos excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal.

a879.pdfLes aspirants embarassades, a les quals coincideixi la data de realització de la segona prova amb la data del part o els dies immediatament anteriors o posteriors, de tal manera que els impedeixi assistir a la prova el dia de la seva realització, en el termini de tres dies hàbils següents al part, poden sol·licitar, adjuntant el justificant mèdic corresponent, l’ajornament de la prova al tribunal que els hi correspon.

a878.pdfLes persones aspirants que per raons de la pandèmia sanitària no puguin participar en la realització de la prova en la data en què està convocada, han de formalitzar la declaració responsable, d’acord amb el que s’estableix a l’apartat anterior, presentant en el termini establert el justificant mèdic, per a l’ajornament de la prova.

El tribunal ha de fixar la data de realització de la prova ajornada de manera que aquest ajornament no menyscabi els drets de les altres persones aspirants. En tot cas, la prova s’ha de realitzar abans de la publicació de les puntuacions de la prova a la que no han pogut assistir. La prova s’ha de realitzar en la mateixa data per tots els tribunals de la mateixa especialitat. Les comissions d’avaluació i els tribunals únics han de garantir la uniformitat en el nivell de dificultat i en els criteris de correcció.

a877.pdf4. Per agilitar l’entrada a les aules, la persona aspirant ha de presentar el document d’identificació (DNI, NIE o passaport), que mostrarà però no lliurarà, amb la declaració responsable. La persona aspirant dipositarà la declaració on indiqui el tribunal.

En aquest moment, la persona aspirant s’ha de retirar la mascareta un instant per permetre la identificació, mantenint la distància de seguretat mínima de dos metres.
En el supòsit excepcional que no es faci ús de la mascareta per alguna de les causes establertes a l’apartat 2 de les mesures generals de prevenció, la persona aspirant ha de presentar, a més, informe del facultatiu que prescriu la no utilització, ha de mantenir una distància de seguretat superior a dos metres i restar a l’espera de les instruccions específiques que es facilitin. Ha de ser l’última persona en entrar a l’aula i la primera en sortir.
5. Les persones aspirants seran cridades de forma esglaonada i per ordre alfabètic començant per la lletra E a l’hora que hagin estat convocades. Quan totes les persones aspirants d’una aula hagin entrat, es farà la crida a les persones que han d’accedir a l’aula següent, amb rigorós ordre i mantenint sempre la distància de seguretat de dos metres, i així fins haver cridat i ubicat totes les persones que hi participen.
6. Si alguna persona aspirant no pot entrar en el moment en que ha estat cridada, esperarà i no entrarà fins al final, quan la resta de persones aspirants hagin estat ubicades.
7. Per raons d’higiene i seguretat, la persona aspirant ha de fer ús de la mateixa taula i cadira durant tota la jornada de realització de la prova i de fer ús de la mascareta en tot moment.
8. Es donaran instruccions perquè les persones aspirants, a mesura que accedeixin a l’aula, ocupin les taules disponibles, completant les files i començant per les que es troben més llunyanes a la porta d’entrada. Per facilitar i mantenir la distància de seguretat una vegada finalitzada la prova, començaran a sortir les persones aspirants que ocupen les primeres taules properes a la porta d’entrada per ordre rigorós.
9. Un cop dins l’aula, es restringiran les sortides i entrades a les que siguin imprescindibles. En aquest cas, es mantindrà a l’entrar i sortir la distància de seguretat i en tot moment cal recordar l’obligatorietat de l’ús de mascareta.

En el supòsit dels aspirants amb autorització d’adaptacions per a la realització de la prova el tribunal garantirà que es prenguin les mesures establertes en els corresponents dictàmens mèdics que poden incloure la possibilitat d’abandonar l’aula en algun moment.

10. Una vegada iniciada la prova, no es permetrà a cap persona aspirant sortir de l’aula fins que no hagin transcorregut 15 minuts des del moment fixat per a l’inici de la prova. Tampoc es podrà sortir de l’aula en els darrers 15 minuts.
11. En els casos en què la resolució de convocatòria estableix que per a la realització de la prova es podrà disposar de la normativa d’ordenació curricular, les persones aspirants hauran de dipositar-la de forma el més ordenada possible sobre la taula i en cas de realitzar la prova en cadira de braç, just al seu costat sense envair els espais de circulació. Aquesta documentació és d’ús personal, les persones aspirants es fan responsables de la seva guarda i custòdia i no podrà ser manipulada per cap altra persona.
12. Les aspirants amb fills lactants poden comunicar al tribunal, abans de l’inici de la prova, la necessitat d’interrompre-la durant el temps imprescindible per l’alletament . A aquest efecte, s’habilitarà un espai a on s’acompanyarà l’aspirant i el temps que romangui fora s’afegirà al temps establert per a la realització de la prova.
13. S’han de respectar els trajectes d’entrada i sortida a cada aula i espais, evitant en tot moment creuaments o acumulacions. Els recorreguts simultanis seran sempre en sentit únic. Es caminarà pel lateral dret en passadissos i escales.
14. Les portes d’entrada al centre han de romandre obertes per facilitar l’accés i evacuació en cas d’emergència.