[Oposicions 21] Mesures de prevenció

Mesures de prevenció que han de seguir les persones aspirants que es  presenten al concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i  per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per Resolució  EDU/182/2021, de 29 de gener.

Mesures generals 

1. Les persones aspirants han de complir totes les mesures de prevenció que indiqui el tribunal i les establertes pel centre, així com les mesures específiques pel  desenvolupament del procés establertes en aquest document. 

2. L’ús de mascareta és obligatori. S’ha de portar sempre la mascareta correctament  posada. 

La Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de  protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la  infecció per SARS-CoV-2 (publicada en el DOGC núm. 8158, de 19.6.2020), estableix  les excepcions en relació amb l’obligatorietat de l´ús de la mascareta “L’obligació  continguda en l’apartat anterior (ús obligatori de la mascareta) no serà exigible per a les  persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s  agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o  dependència, no disposin d’autonomia per a treure’s la mascareta o bé presentin  alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització”. Aquesta circumstància, en cas de donar-se, s’haurà d’acreditar per informe d’un facultatiu que ho prescrigui, que es  lliurarà abans de l’entrada al centre educatiu, mantenint sempre una distància de  seguretat superior als dos metres. 

3. La persona aspirant haurà de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’accedir a l’aula i en abandonar-la. 

4. S’han d’utilitzar les escales. Si s’ha d’utilitzar l’ascensor per dificultats de mobilitat, s’ha  de fer de manera individual, llevat que es requereixi assistència especial, i sempre amb  mascareta. 

5. S’ha de mantenir sempre la distància de seguretat de dos metres mentre la persona  aspirant espera el seu torn per entrar a l’edifici i per accedir a l’aula. 

6. Quan s’abandoni l’aula, no es pot romandre pels passadissos i s’han de mantenir  sempre les distàncies de seguretat. 

7. S’ha d’evitar la salutació amb proximitat i el contacte físic. 

8. Els objectes personals (motxilles, mòbil i altres) s’han de dipositar en l’espai  interpersonal de seguretat situat darrere de la persona aspirant i, si no és possible, a la  part del davant. 

9. S’ha de cobrir el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús en tossir i esternudar. Si no  es disposa de mocadors, s’ha d’emprar la part interna del colze per no contaminar les  mans. 

10. S’ha d’evitar tocar els ulls, el nas o la boca amb les mans. 

11. Qualsevol deixalla d’higiene personal ─especialment, els mocadors d’un sol ús─ s’ha de  llençar als contenidors habilitats, de pedals i tancats. 

12. Cal portar aigua (les ampolles sense etiquetes) i menjar, si escau. 

13. Quan s’arribi al domicili, cal rentar-se de seguida les mans o dutxar-se i netejar els  objectes utilitzats. 

14. Per assistir com a públic a la primera prova, a més de complir les mesures indicades i  per tal de garantir l’aforament màxim de 10 persones, s’ha de sol·licitar prèviament per  escrit a la seu del tribunal.

Instruccions específiques pel desenvolupament del procés 

1. En el moment d’accedir al centre, les persones aspirants han de rentar-se les mans amb  el gel hidroalcohòlic que trobaran a l’entrada, han de completar i lliurar una declaració  responsable en la que s’acrediti que es coneixen i accepten les mesures de salut pública  i seguretat vigents i que no concorren motius de salut que puguin impedir la seva  participació en la realització de la prova. Aquesta declaració figura a l’annex com a  model 1, s’ha de portar impresa i complimentada des de casa per la realització de la  prova. 

2. Les persones aspirants que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, els que  tinguin la malaltia diagnosticada i que no hagin finalitzat el període d’aïllament o els que  es trobin en període de quarantena domiciliària per haver estat en contacte estret amb  alguna persona amb símptomes o diagnosticada de la COVID-19, d’acord amb les  indicacions de les autoritats sanitàries, NO podran accedir a les seus dels tribunals per  realitzar les proves. 

En aquest cas, la persona aspirant ha de presentar la declaració responsable, que figura  a l’annex com a model 2, per la qual manifesta que concorren motius de salut que li  impedeixen la seva intervenció en la data en què ha estat citat. Aquesta circumstància  ha de ser acreditada documentalment, mitjançant informe del facultatiu que ho hagi  prescrit, dins dels cinc dies hàbils següents a la data en què s’ha de realitzar la prova.  Tant la declaració responsable com la justificació s’han de presentar davant del tribunal o  a la secretaria del centre seu del tribunal per una persona autoritzada per la persona  aspirant. 

3. La base 7.1.2 de l’annex 1 de la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de concurs  oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves  especialitats, disposa que els aspirants convocats per a cada part del procediment  selectiu mitjançant una citació única que no hi compareguin personalment seran  exclosos, llevat de casos excepcionals degudament justificats i lliurement apreciats pel  tribunal. 

Les aspirants embarassades, a les quals coincideixi la data de realització de la segona  prova amb la data del part o els dies immediatament anteriors o posteriors, de tal manera  que els impedeixi assistir a la prova el dia de la seva realització, en el termini de tres dies  hàbils següents al part, poden sol·licitar, adjuntant el justificant mèdic corresponent,  l’ajornament de la prova al tribunal que els hi correspon. A l’annex figura la declaració  responsable com a model 3. 

Les persones aspirants que per raons de la pandèmia sanitària no puguin participar en la  realització de la prova en la data en què està convocada, han de formalitzar la declaració  responsable, d’acord amb el que s’estableix a l’apartat anterior, presentant en el termini  establert el justificant mèdic, per a l’ajornament de la prova. 

El tribunal ha de fixar la data de realització de la prova ajornada de manera que aquest  ajornament no menyscabi els drets de les altres persones aspirants. En tot cas, la prova  s’ha de realitzar abans de la publicació de les puntuacions de la prova a la que no han  pogut assistir. La prova s’ha de realitzar en la mateixa data per tots els tribunals de la mateixa especialitat. Les comissions d’avaluació i els tribunals únics han de garantir la  uniformitat en el nivell de dificultat i en els criteris de correcció.

4. Per agilitar l’entrada a les aules, la persona aspirant ha de presentar el document  d’identificació (DNI, NIE o passaport), que mostrarà però no lliurarà, amb la declaració  responsable establerta a l’apartat 1. La persona aspirant dipositarà la declaració on  indiqui el tribunal. 

En aquest moment, la persona aspirant s’ha de retirar la mascareta un instant per  permetre la identificació, mantenint la distància de seguretat mínima de dos metres. 

En el supòsit excepcional que no es faci ús de la mascareta per alguna de les causes  establertes a l’apartat 2 de les mesures generals de prevenció, la persona aspirant ha de  presentar, a més, informe del facultatiu que prescriu la no utilització, ha de mantenir una  distància de seguretat superior a dos metres i restar a l’espera de les instruccions  específiques que es facilitin. Ha de ser l’última persona en entrar a l’aula i la primera en  sortir. 

5. Les persones aspirants seran cridades de forma esglaonada i per ordre alfabètic  començant per la lletra M, de conformitat amb el que disposa la base 7.1.3 de l’Annex 1  de les bases de la convocatòria, a l’hora que hagin estat convocades. Quan totes les  persones aspirants d’una aula hagin entrat, es farà la crida a les persones que han  d’accedir a l’aula següent, amb rigorós ordre i mantenint sempre la distància de  seguretat de dos metres, i així fins haver cridat i ubicat totes les persones que hi  participen. 

6. Si alguna persona aspirant no pot entrar en el moment en que ha estat cridada, esperarà  i no entrarà fins al final, quan la resta de persones aspirants hagin estat ubicades. 

7. Per raons d’higiene i seguretat, la persona aspirant ha de fer ús de la mateixa taula i  cadira durant tota la jornada de realització de la prova i ha de fer ús de la mascareta en  tot moment.  

8. Es donaran instruccions perquè les persones aspirants, a mesura que accedeixin a  l’aula, ocupin les taules disponibles, completant les files i començant per les que es  troben més llunyanes a la porta d’entrada. Per facilitar i mantenir la distància de  seguretat una vegada finalitzada la prova, començaran a sortir les persones aspirants  que ocupen les primeres taules properes a la porta d’entrada per ordre rigorós. 

9. Un cop dins l’aula, es restringiran les sortides i entrades a les que siguin imprescindibles. En aquest cas, es mantindrà a l’entrar i sortir la distància de seguretat i en tot moment  cal recordar l’obligatorietat de l’ús de mascareta. 

En el supòsit dels aspirants amb autorització d’adaptacions per a la realització de la  prova, d’acord amb la base 2.2.2 de la Resolució de convocatòria EDU/182/2021, de 29 de gener, el tribunal garantirà que es prenguin les mesures establertes en els  corresponents dictàmens mèdics que poden incloure la possibilitat d’abandonar l’aula en  algun moment. 

10. Una vegada iniciada la prova, no es permetrà a cap persona aspirant sortir de l’aula fins  que no hagin transcorregut 15 minuts des del moment fixat per a l’inici de la prova.  Tampoc es podrà sortir de l’aula en els darrers 15 minuts.

11. En els casos en què la resolució de convocatòria estableix que per a la realització de la  prova es podrà disposar de la normativa d’ordenació curricular, les persones aspirants  hauran de dipositar-la de forma el més ordenada possible sobre la taula i en cas de  realitzar la prova en cadira de braç, just al seu costat sense envair els espais de  circulació. Aquesta documentació és d’ús personal, les persones aspirants es fan  responsables de la seva guarda i custòdia i no podrà ser manipulada per cap altra  persona. 

12. Les aspirants amb fills lactants poden comunicar al tribunal, abans de l’inici de la prova,  la necessitat d’interrompre-la durant el temps imprescindible per l’alletament d’acord amb  la base 6.13 de l’annex 1 de la convocatòria. A aquest efecte, s’habilitarà un espai a on  s’acompanyarà l’aspirant i el temps que romangui fora s’afegirà al temps establert per a  la realització de la prova. 

13. S’han de respectar els trajectes d’entrada i sortida a cada aula i espais, evitant en tot  moment creuaments o acumulacions. Els recorreguts simultanis seran sempre en sentit  únic. Es caminarà pel lateral dret en passadissos i escales. 

14. Les portes d’entrada al centre han de romandre obertes per facilitar l’accés i evacuació  en cas d’emergència. 

Annexos/models

image_pdfimage_print