Oposicions docents – Concurs extraordinari. Prova única

Per a la preparació de la unitat didàctica o situació d’aprenentatge es podran usar tant els currículums publicats el 2022/2023 com els anteriors per qualsevol curs escolar.

La fase d’oposició consta d’una única prova estructurada en dues parts, que no tenen caràcter eliminatori:

  • Part A: Desenvolupament d’un tema
  • Part B: Unitat didàctica o situació d’aprenentatge

La part A consisteix en el desenvolupament per escrit d’un tema triat per la persona aspirant d’entre un nombre de temes trets a l’atzar per la comissió de selecció o tribunal únic dels corresponents al temari de l’especialitat.

La part B consisteix en la presentació i exposició oral d’una unitat didàctica (part B.1). En les especialitats de formació professional del cos de professors d’ensenyament secundari i cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional es realitzarà un exercici de caràcter pràctic (part B.2).

La qualificació de la fase d’oposició pondera un 40% la part A i un 60% la part B. Per a les especialitats que hagin de realitzar l’exercici de caràcter pràctic li correspon el 30% a cadascuna de les parts B1 i B2.

Per poder accedir a la fase de concurs, la puntuació final de la fase d’oposició necessàriament ha de ser igual o superior a cinc punts.

Normativa d’ordenació curricular

Educació infantil

Per al segon cicle d’educació infantil, es pot desenvolupar la unitat didàctica d’acord amb el Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil, o la situació d’aprenentatge d’acord amb el Decret 21/2023, de 7 de febrer, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil.

Currículum d’educació infantil

Educació primària

Per al primer, segon, tercer, quart, cinquè i sisè curs d’educació primària, es pot desenvolupar la situació d’aprenentatge d’acord amb el Decret 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyament de l’educació bàsica, o la unitat didàctica d’acord amb el Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.

Currículum d’educació primària

Educació secundària obligatòria

Per al primer, segon, tercer i quart curs de l’ESO, es pot desenvolupar la situació d’aprenentatge d’acord amb el Decret 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica, o la unitat didàctica d’acord amb el Decret 175/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.

Currículum d’educació secundària obligatòria

Batxillerat

Per al primer i segon curs de batxillerat, es pot desenvolupar la situació d’aprenentatge d’acord amb el Decret 171/2022, de 20 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat, o la unitat didàctica d’acord amb el Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat.

Currículum de batxiller

Data d’actualització:  06.03.2023