[Oposicions docents ordinàries] Presentació de declaracions responsables

De l’11 al 30 de juliol de 2024, si constes com a persona seleccionada a la Resolució publicada al DOGC el 10 de juliol de 2024, has de presentar la sol·licitud de les declaracions responsables.

RESOLUCIÓ EDU/2478/2024, de 2 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants seleccionades.

Presenta la sol·licitud

L’enllaç al tràmit únicament estarà actiu en el termini indicat i és necessari que disposis de signatura digital vàlida.

Les persones seleccionades que en el termini indicat no presentin telemàticament les declaracions responsables, o quan es comprovi que els manca algun dels requisits de participació, no poden ser nomenades funcionàries de carrera i queden sense efectes les seves actuacions en el procediment selectiu, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat.

Estan exemptes de presentar-la, les persones seleccionades que tenen la condició de funcionàries docents de carrera en situació de servei en actiu al Departament d’Educació, sempre que la informació ja consti al registre informàtic de personal docent.

Les persones seleccionades han d’incorporar-se a 1 de setembre de 2024 a la destinació adjudicada (el 22 de juliol està prevista la publicació provisional de les Adjudicacions).