[Oposicions] Especialitat d’orientació educativa

Enguany les bases de la convocatòria del concurs oposició en l’especialitat de l’orientació educativa han canviat respecte de convocatòries anteriors, amb motiu de la nova visió de l’orientació educativa que s’estableix al Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, i al Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, i que han comportat la concreció de les funcions dels orientadors educatius en el “Document d’instruccions per a l’organització i la gestió dels centres”. Els canvis es concreten pel que fa als criteris per a l’elaboració i presentació de la programació didàctica i per a la preparació i exposició oral de la unitat didàctica de la segona prova.

Així, en el cas de l’especialitat d’orientació educativa, a la “Part A) de la segona prova: programació didàctica”, aquesta programació és el pla d’actuació propi de l’especialitat prenent com a referència les funcions que s’atribueixen als orientadors educatius en un institut o en un equip d’assessorament psicopedagògic. I a la “Part B) de la segona prova: unitat didàctica”, aquesta unitat didàctica és un bloc (equivalent a les unitats didàctiques de la resta d’especialitats).

Amb relació al pla d’actuació, cal que es tingui en compte la detecció de les necessitats, la contextualització i el col·lectiu a qui va destinat (alumnes, equip docent, famílies…); també ha de contenir almenys les competències, els objectius, els continguts, les activitats o actuacions, la metodologia i les orientacions, els criteris i procediments per al seguiment, i l’avaluació i recursos materials. Així mateix, ha d’incloure els blocs en què l’aspirant hagi organitzat el pla.

Pel que fa als blocs, l’aspirant pot fer les agrupacions que consideri oportunes dels diferents aspectes del pla, tenint present que com a mínim n’han de ser quatre i que el criteri d’agrupació ha d’estar d’acord amb el plantejament, el disseny i els objectius del pla. Així, el bloc podria estar format per diferents aspectes (per exemple, competències i objectius), per un de sol (per exemple, continguts) o bé per una unitat d’actuació (per exemple, l’assessorament en l’elaboració en equip dels plans de suport individualitzat).

Recursos part pràctica