Oposicions TEEI

Procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació (convocatòria núm. L005/2020).

RESOLUCIÓ EDU/1562/2020, d’1 de juliol, de convocatòria del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació (núm. de registre de convocatòria L005/2020).
opos_teei.pdf

Formulari de sol·licitud

Consulta de la sol·licitud

Requisits

Requisits generals

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un altre estat membre de la Unió Europea o la d’un estat al qual, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de persones treballadores.

També poden ser admesos el o la cònjuge, les persones descendents i les persones descendents del cònjuge, tant de ciutadans i ciutadanes espanyols com de les persones nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea o d’estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de persones treballadores, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre i quan els/les cònjuges no estiguin separats de dret i les persones descendents siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels/de les seus/seves progenitors/ores.

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre, i d’acord amb l’article 6 del Decret 188/2001, dels estrangers i la seva integració social a Catalunya, les persones estrangeres residents a Espanya poden prendre part en la convocatòria d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, sempre i quan reuneixin els requisits exigits a la convocatòria i a la normativa vigent.

b) Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.

c) Satisfer els drets d’examen, llevat que es tingui i acrediti una causa d’exempció.

d) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies dels llocs de treball convocats.

e) No estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública.

Les persones aspirants que participin i s’acullin al que estableix l’apartat a) d’aquesta base amb nacionalitat no espanyola hauran d’acreditar, igualment, que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.

f) No haver estat condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans.

Requisits específics per la categoria de tècnic/a en educació infantil

Les persones aspirants han d’estar en possessió del títol de tècnic/a superior en educació infantil o equivalent.
Els títols obtinguts a l’estranger hauran de disposar de la corresponent homologació.

Temari

tei.pdf[Tècnic/a especialista en educació infantil (C1) 218,88 kB ]

Referències bibliogràfiques. Part general

Material de suport per preparar les proves de la convocatòria de nou accés per a la categoria de tècnic/a especialista d’educació infantil que s’han de convocar en breu, en virtut de les ofertes públiques parcials aprovades pel Govern de la Generalitat per als anys 2017 i 2018.

 • Estatut d’Autonomia de Catalunya
  – Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (BOE núm. 172, de 20.7.2006, DOGC núm. 4680, de 20.7.2006)
 • Estatut dels Treballadors
  Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors (BOE núm. 261, de 31.10.2015)
 • Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE núm. 261, de 31.10.2015)
 • Conveni col·lectiu del personal laboral
  Resolució TRI/1596/2006, de 7 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008 (codi de conveni núm. 7900692) (DOGC núm. 4640, de 24.5.2006)
 • Estructura del Departament d’Educació
  Decret 274/2018, de 20 de desembre, de reestructuració del Departament d’Educació (DOGC núm. 7774, de 24.12.2018) (Correcció d’errada, DOGC núm. 7803, de 5.2.2019). Text consolidat.

Referències bibliogràfiques. Part específica

Material de suport per preparar les proves de la convocatòria de nou accés per a la categoria de tècnic/a especialista d’educació infantil que s’han de convocar en breu, en virtut de les ofertes públiques parcials aprovades pel Govern de la Generalitat per als anys 2017 i 2018.

 • Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil (DOGC núm. 5216, de 16.9.2008) (Correcció d’errada, DOGC núm. 5317, pàg. 11008, de 12.2.2009). Text consolidat.
 • Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació del segon cicle de l’educació infantil (DOGC núm. 5505, de 13.11.2009)

Normativa

Resolució EDU/1562/2020, d’1 de juliol,
de convocatòria del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació (núm. de registre de convocatòria L005/2020) (DOGC núm. 8168, de 3.7.2020)

Acord GOV/156/2018, de 20 de desembre,
pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (DOGC núm. 7775, de 27.12.2018)

Acord GOV/145/2017, de 17 d’octubre,
pel qual es fixa la taxa addicional per a l’estabilització i la consolidació de l’ocupació temporal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 7477, de 19.10.2017)