P_INDO. #ImpugnemOPOS

2n curs consecutiu amb oposicions docents, al mig d’una pandèmia.

Oposicions que NO garanteixen #estabilitat de les persones que hi són des de fa molts anys (28.000 interines a Catalunya, aprox. 35%)

Si us trobeu en abús de temporalitat (més de tres anys ocupant la mateixa vacant) llegiu i registreu la vostra impugnació per a aplaçar aquestes oposicions tan injustes!

Argumentari

SABIES QUE EXISTEIX UNA DIRECTIVA EUROPEA 70/1999 QUE OBLIGA A QUE L’ORDENAMENT INTERN DE L’ESTAT  DISPOSI DE SANCIÓ CONTRA L’ABÚS DE LA TEMPORALITAT?  

Les autoritats han d’adoptar mesures efectives, proporcionades i dissuasòries per sancionar l’abús i aquí en el sector  públic no existeixen.  

España ho va legislar només en el sector privat, amb l’art. 15 de l’estatut dels treballadors, que obliga a l’empresari a  fer fix a un treballador quan porta contractat aproximadament 3 anys.  

D’acord amb l’article 189.3 EAC, la Generalitat de Catalunya disposa de competència per adaptar el nostre ordenament  a la Directiva sense esperar l’Estat Espanyol.  

SABIES QUE L’ABÚS DE LA TEMPORALITAT VE DETERMINAT PER UNA DURADA EXCESSIVA DEL CONTRACTE I PER LES  TASQUES REALITZADES?  

Per tal que la contractació en interinatge estigui justificada, les tasques realitzades han de ser extraordinàries i urgents  i no pas estructurals.  

L’administració té l’obligació de fer oferta de la plaça vacant que està ocupada per un funcionari interí, el mateix any  del nomenament o màxim el següent. Si passats els 2 anys no ho ha fet, no hi ha necessitat i urgència i l’administració  està obligada a amortitzar la plaça precisament per impedir la precarització de la plantilla (article 10.4 TREBEP).  L’administració no pot excusar-se en la legislació pressupostària (períodes de crisi econòmica) per no donar compliment  a aquest article 10 ni a la norma comunitària  

L’existència d’interins que porten molts anys i de períodes en què no hi ha hagut convocatòries d’accés, són una  evidència de que les persones afectades estan cobrint llocs estructurals.  

SABIES QUE ELS PROCESSOS SELECTIUS OBERTS DE CONCURS-OPOSICIÓ NO COMPLEIXEN LA DIRECTIVA  COMUNITÀRIA?  

El sistema plantejat per Espanya per reduir l’excés de temporalitat mitjançant concursos-oposició, ha estat rebutjat per  Europa com a mesura per complir la Directiva davant l’abús perquè són oberts a candidats que no han estat víctimes  d’aquest abús, perquè el resultat és absolutament incert i indeterminat per l’interí i perquè no suposa cap sanció per  l’administració incomplidora.  

Per complir amb la directiva el procés hauria de ser restringit i que contemplés una sanció a aplicar si algú no aconseguís  la plaça, per exemple una indemnització. L’EBEP, a l’article 61.6, prepara la possibilitat de concurs de mèrits per l’accés  a la funció pública en situació d’excepcionalitat com la que estem si hi ha voluntat política.  

PER QUÈ ÉS IMPORTANT PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ ADMINISTRATIVA POSANT EN CONEIXEMENT A  L’ADMINISTRACIÓ QUE POTS ESTAR EN AQUESTA SITUACIÓ DE POSSIBLE INTERINATGE EN FRAU DE LLEI?  

Perquè en aquesta demanda sol·licites el reconeixement de l’abús, demanes la transformació del contracte en fix amb  drets i deures assimilables a funcionari de carrera, de forma subsidiària una doble indemnització si et cessen, una  equivalent a l’acomiadament improcedent i una a tant alçat per danys o pèrdua d’oportunitats. A més sol·licites com a  mesura cautelar que no s’inclogui la plaça que ocupes en els processos en curs.  

El TJUE és clar: si l’Estat no té mesures contra l’abús (que de moment no en té), no pot oposar cap prohibició de dret  intern per transformar la relació abusiva en indefinida ni tan sols si fos contrari a la seva Constitució.  

L’Estat està treballant en la modificació de l’EBEP per sancionar l’abús que, segurament, serà una sanció econòmica.  Per tant, mentre no s’aprovi la modificació de l’EBEP es pot reclamar fixesa perquè la Llei no diu altra cosa. Però una  vegada la modificació estigui en vigor, només es podrà sol·licitar allò que la llei hagi establert com a sanció que, repetim,  sigui probablement una sanció econòmica però no la fixesa.  

La PinDo et necessita, junts serem més forts!