Per la fixesa del personal laboral. Les que hi són, s’hi queden

Des de la CGT Ensenyament Catalunya, davant de la precarietat constant en què es troba el col·lectiu del personal laboral del Departament d’Educació i del concurs d’oposició a què es vol abocar el conjunt de les treballadores i treballadors, així com de l’evolució de la negociació i del nou conveni col·lectiu del personal laboral, exigim a la Generalitat:

• L’aturada de la convocatòria de qualsevol procés de concurs d’oposicions.
• Un procés d’ estabilització real del personal laboral que presta serveis i que ha demostrat amb escreix la seva capacitat i vàlua.
• Una recategorització de les categories professionals tal com s’ha fet al personal funcionari.
• L’augment salarial que correspongui a la tasca real i a la sobrecàrrega de feina, amb un plus específic, i la redefinició de funcions corresponents a la realitat laboral en els centres educatius.
• La recuperació del poder adquisitiu perdut aquests últims anys: complement de productivitat, tiquets menjador, fons acció social i desplaçament per assistir a la formació fora d’allà on resideixes.
• La formació adequada, arreu del territori, segons les tasques i funcions de cada professional.
• L’equiparació de drets i deures amb el personal funcionari del centre. Poder tenir veu i vot als claustres, consell escolar i als cicles.
• Dret a accedir a ocupar càrrecs de confiança / directius com per exemple coordinacions, secretari, cap d’estudis o direcció, sempre complint els requisits pertinents.
• El tracte i la consideració de personal educatiu. Independentment de la figura professional, es realitzen tasques educatives equiparables a la mestra de suport, mestra especialista o mestra d’educació especial.
• L’equiparació de la jornada i distribució horària a les del personal educatiu funcionari de referència: les TEEIS, amb la tutora referent d’infantil; l’auxiliar d’educació especial (AEE) i l’educador d’educació especial (EEE), amb el mestre/a d’educació especial. Així com els TIS i altres tipus de personal laboral.
• L’aplicació de la reducció de 2 hores d’atenció directa amb infants a les llars d’ infants per al personal major de 55 anys o amb problemes de salut derivats de la seva tasca o que aquesta els pugui agreujar.
• La incorporació de personal de suport a jornada completa per cobrir les dues hores de reducció per a majors de 55 anys i reforçar la resta d’educadors.
• Les substitucions des del primer dia.
• L’augment de la plantilla de totes les figures professionals fins a cobrir totes les places del sistema educatiu públic.
• L’aturada de l’externalització de l’auxiliar d’educació especial(AEE) així com de les diferents figures professionals a les llars d’infants.
• La jornada sencera dels AEE al seu centre de treball. Un centre, un AEE.
• La remodelació horària del personal laboral a les escoles:
• 25 hores d’atenció directa de l’alumnat.
• 5 hores de participació en activitats no lectives del centre: reunions de cicle, nivell, claustre, comissions, entrevistes amb les famílies, avaluacions, coordinacions pedagògiques i formació de centre.
• 5 hores de preparació de material.
• 2,5 hores de formació i preparació de material que no s’han de fer necessàriament al centre.

fixesa_personal_laboral.jpg

copia_de_personal_interi.png