Què és el Consell Escolar de Catalunya?

El Consell Escolar de Catalunya és l’organisme superior de consulta i participació dels sectors afectats en la programació general de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, d’acord amb l’article 171.1 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya (LEC).

Després de la promulgació l’any 1985 de la Llei Orgànica del Dret a l’Educació (LODE), en què es regulava amb caràcter general la participació en el sistema educatiu no universitari, el Parlament de Catalunya aprovà la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels consells escolars, per la qual s’estructurava aquesta participació a Catalunya en tres graons de representativitat: el Consell Escolar de Catalunya (CEC), els consells escolars territorials (CET) i els consells escolars municipals (CEM).

La LEC disposa també que la composició actual del Consell Escolar de Catalunya es manté com a màxim fins al final del termini de desplegament d’aquesta llei.

El CEC compta amb una àmplia participació d’entitats i d’organismes diversos relacionats amb el sistema educatiu no universitari i amb la societat en general. Els seus membres són nomenats pel Govern de Catalunya per a un període de quatre anys.

Forma part del Consell: Sindicats (USTEC, CCOO, UGT, USOC). Alumnat (AJEC). Famílies (aFFaC, FAPAES, DINCAT, FAPEL, CCAPAC-escoles cristianes). Escola privada (Fundació Escola Cristiana, Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament, Federació Catalana de Centres d’Ensenyament). Patronal (PIMEC, Foment del Treball). Moviments de Renovació Pedagògica. Departament d’Educació. Presidents dels consells escolars territorials. Administració local (ACM, FMC). Universitats de Catalunya. Personalitats de prestigi en el camp de l’educació. Institut d’Estudis Catalans. Col·legis professionals. Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

Els consells escolars territorials i els consells escolars municipals són organismes de participació i consulta de l’àmbit de les àrees territorials en què s’estructura l’Administració educativa i de l’àmbit dels municipis.

Funcions. Què fa?

El CEC ha de ser consultat sobre (article 171.3 de la LEC):

– els avantprojectes de llei i els projectes de disposicions generals de l’àmbit educatiu que ha d’aprovar el Govern o el conseller o consellera del Departament;
– la programació de l’oferta educativa del Servei d’Educació de Catalunya;
– les normes generals sobre construccions i equipaments escolars;
– les actuacions generals dirigides a millorar la qualitat de l’ensenyament i millorar-ne l’adequació a la realitat social de Catalunya, i les dirigides a compensar les desigualtats i les deficiències socials i individuals;
– els criteris de finançament de la prestació del Servei d’Educació de Catalunya;
– les bases generals de la política de beques i d’ajuts a l’estudi.

Els seus dictàmens són preceptius, però no vinculants, a l’hora de legislar sobre els aspectes generals del sistema educatiu de Catalunya.

El Consell pot formular per iniciativa pròpia propostes al Departament sobre qüestions relacionades amb la qualitat de l’ensenyament (article 171.5 de la LEC). D’una manera continuada es proposa la reflexió sobre temes d’actualitat o que preocupen la comunitat educativa. Els estudis o treballs que se’n deriven, realitzats mitjançant subcomissions específiques, són documents del Consell, dels quals se n’efectua una àmplia difusió. En el mateix sentit, el Consell organitza anualment una Jornada de reflexió (se n’han fet 25 edicions) i també cada any participa en la Trobada de Consells Escolars de les Comunitats Autònomes i de l’Estat.

Com funciona?

El Consell Escolar de Catalunya funciona en ple i en comissions, d’acord amb les normes d’organització i funcionament que aprova el Departament a proposta del Consell (article 171.8 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació). Actualment hi ha tres comissions fixes de treball: Comissió d’Ordenació del Sistema Educatiu, Comissió de Programació, Construcció i Equipament i Comissió de Finançament de l’Educació, a més de la Comissió Permanent. Quan es tracta d’elaborar propostes o documents sorgits a iniciativa del Consell, es creen habitualment subcomissions específiques, que es tanquen quan acaben la tasca que els ha estat encomanada.

Pla de treball

El pla de treball recull els àmbits temàtics en què es focalitzen l’atenció i la dedicació del Consell Escolar de Catalunya per a aquest curs 2020-2021, n’estableix les instàncies responsables segons les normes d’organització i funcionament, les col·laboracions externes, el calendari, els objectius i la descripció de cada àmbit.

Calendari

Permet la consulta i seguiment de les reunions de treball del ple i de les comissions i subcomissions al llarg del curs. També podeu afegir-lo a les vostres aplicacions.

image_pdfimage_print