[RDL-5/2023 de 28 de juny] – Comunicat roda de premsa. Reclamem un nou concurs de mèrits.

Des de CGT estimem que uns 8.000 docents en frau de llei, amb més de 3 anys d’antiguitat, continuen sense estabilitzar, 1.780 dels quals tenen serveis prestats amb anterioritat a l’1 de gener de 2016 (més de 7 anys treballats). Reclamem l’aplicació urgent de l’article 217 del Reial decret de Llei 5/2023 de 28 de juny que permet a les Administracions convocar una taxa addicional de places en un nou concurs de mèrits. En les darreres meses sectorials hem denunciat que el procés establert per la Llei 20/2021 no ha servit per estabilitzar el personal docent amb una antiguitat anterior a l’1 de gener de 2016, demostrant que no hi havia prou places convocades i que no estaven correctament identificades.

Amb afany de pressionar el departament a aplicar la llei laboral més fonamental (annex), CGT Ensenyament inicia un doble procés per aclarir la situació:

  1. Demanem a Transparència de Govern que doni resposta immediata a la petició, amb codi BDC698K2F, enregistrada el passat dilluns 18 de setembre a les 12 h 58’ i 33’’. S’hi sol·licita el nombre exacte de places PESCO que van quedar desertes, desglossat per especialitats, i que, per tant, no estaven ocupades a 30 de desembre de 2021 per funcionaris de carrera, amb relació a totes les places ofertes en les tres convocatòries de concurs oposició (2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021) per donar compliment a l’acord de Govern GOV/156/2018 que oferia 15.658 places per a cossos docents.
  1. Instem a totes aquelles aspirants a estabilització en frau de llei (interines i interins, substitutes i substituts) que tinguin una antiguitat en serveis prestats anterior a l’1 de gener de 2016, i que s’hagin presentat a algun dels concursos d’oposició dels esmentats en el primer punt sense haver-lo superat, a posar-se en contacte amb CGT Ensenyament per tal de recollir el seu cas i utilitzar-lo com a obligació jurídica davant la Generalitat de Catalunya per convocar un nou concurs de mèrits d’acord amb l’article 217 del RDL 5/2023 de 28 de juny.

No acceptarem el relat del Departament que insisteix a dir que no se senten interpel·lats perquè, segons la seva versió, ja han ofert totes les places possibles. Cal destacar i denunciar també que actualment hi ha més de 500 places per cobrir (centenars d’aules sense docent). A més, en el darrer Concurs Oposició Extraordinari hi ha hagut gran quantitat de places desertes que haurien de sortir per via extraordinària (ampliant el concurs de mèrits del curs passat o afegir-les en el nou concurs de mèrits) i se’ns ha dit que sortiran per via ordinària.

ANNEXES

Reial Decret Llei 5/2023, publicat al BOE el 29 de juny

Artículo 217. Garantía del derecho de acceso a los procesos derivados de la disposición adicional octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas para reducir la temporalidad en el empleo público.

Se autoriza una tasa adicional a las Administraciones Públicas para que convoquen procesos selectivos conforme a la disposición adicional octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas para reducir la temporalidad en el empleo público, con la finalidad de garantizar en todo el territorio el derecho de acceso a los procesos de estabilización en condiciones de igualdad.

El número de plazas de la tasa adicional será el equivalente a aquellas de naturaleza estructural, ocupadas de forma temporal a 30 de diciembre de 2021, por personal con una relación de esa naturaleza anterior al 1 de enero de 2016, que no hubiera superado el proceso de estabilización convocado con un sistema selectivo distinto al previsto en la disposición adicional octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

Las ofertas de empleo público deberán estar aprobadas antes del 31 de diciembre de 2023, y las convocatorias resueltas antes del 31 de diciembre de 2024, ajustándose a los principios de igualdad, mérito, capacidad y libre concurrencia.

Aquests 3 condicionants de l’article 217 es compleixen en el següent cas:

  • Places estructurals entre les quals es troben les que van quedar definitivament desertes en finalitzar els concursos d’estabilització (denominats PESCO) entre 2016 i 2021.
  • Aspirants que tinguin una antiguitat en serveis prestats anterior a l’1 de gener de 2016 i haguessin ocupat el 30 de desembre de 2021 una de les places estructurals esmentades en el primer punt.
  • Aquests aspirants no han d’haver superat cap de les proves d’oposició convocades fins avui.

http://diario16plus.com/interinos-la-administracion-es-obligada-por-decreto-a-convocar-nuevos-concursos-de-meritos/ 

http://diario16plus.com/interinos-poder-y-deber-no-es-querer/