Recuperació del 30% de la paga extraordinària del 2013 a la nòmina del mes d’octubre

La quantia que s’ha d’abonar correspon al 30 % de l’import que es va deixar de percebre de forma efectiva durant l’exercici 2013 com a conseqüència de la supressió de l’import d’una paga extraordinària, paga addicional del complement específic o equivalent.

L’abonament es produirà en concepte de “Recuperació parcial de la paga extraordinària / complement addicional específic / complement addicional de 2013” i, d’acord amb la normativa fiscal aplicable, les quantitats abonades per aquest concepte s’imputen a l’any 2019.

L’abonament de les quanties deixades de percebre en l’àmbit dels departaments de la Generalitat i els organismes autònoms es farà d’ofici en la nòmina del mes d’octubre de 2019, tant per al personal en servei actiu o en situació assimilada com per al personal que hagi deixat de prestar serveis abans d’aquella data per extinció de la relació de serveis, hagi passat a altres situacions administratives o per canvi de destinació al sector públic o a d’altres administracions.

Enllaç a la nota informativa del Departament: clica aquí