RESOLUCIÓ ENS/2838/2014, de 16 de desembre, sobre mesures per a les eleccions dels membres de la Junta de Personal Docent no Universitari en l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

El dia 5 de novembre de 2014 les organitzacions sindicals promotores han presentat comunicació conjunta de promoció d’eleccions sindicals a juntes de personal docent no universitari en els àmbits territorials corresponents als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament i al Consorci d’Educació de Barcelona, en què es fixa com a data d’inici del procés electoral el dia 9 de desembre de 2014, que correspon a la data de constitució de les deu meses electorals coordinadores. D’altra banda la constitució de les meses electorals parcials serà el dia 9 de gener de 2015.

Així mateix, les meses electorals coordinadores han aprovat el calendari electoral i han fixat el 26 de febrer de 2015 com a jornada de votació, així com l’horari de votació des de les 10:30 fins a les 18:30 hores.

Atès el que disposa l’article 27.1 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques, cal preveure i adoptar les mesures organitzatives necessàries que assegurin l’adequada atenció als alumnes i garanteixin i facilitin l’exercici del dret de vot a tot el professorat.

En conseqüència, havent-se realitzat el corresponent tràmit sindical en la reunió de 4 de desembre de 2014 de la mesa sectorial de negociació del personal docent no universitari,

Resolc:

-1 Membres de mesa i interventors de candidatura

1.1 El professorat dels centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament que sigui designat membre d’una mesa electoral o que tingui la condició d’interventor o interventora de candidatura ha de posar-ho en coneixement de la direcció del centre. El director o la directora els concedirà permís durant el temps necessari per a l’assistència a les reunions que la mesa electoral porti a terme.

1.2 Quan amb motiu de l’activitat electoral el professorat dels centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament que sigui designat membre d’una mesa electoral hagi de desplaçar-se fora del municipi del seu centre de treball, tindrà dret a percebre les indemnitzacions que els correspongui de conformitat amb l’establert al Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei a la Generalitat de Catalunya.

Correspon al director o a la directora dels serveis territorials o al gerent del Consorci d’Educació de Barcelona l’autorització de les ordres de serveis i les corresponents indemnitzacions per raó de l’activitat dels membres de mesa electoral. El procediment per a l’abonament d’aquestes indemnitzacions s’ha de fer mitjançant una sol·licitud de l’interessat o interessada, la qual es tramita a través del portal ATRI.

-2 Jornada de votació

2.1 Permisos al professorat

2.1.1 El professorat que tingui la condició d’elector disposa, el dia de la votació i durant el temps que sigui indispensable, del permís retribuït i no recuperable per tal d’exercir el seu dret a vot. Per tal de garantir aquest dret és recomanable que no s’efectuï en els centres cap convocatòria d’activitat no lectiva durant l’horari fix de permanència al centre.

2.1.2 El professorat que hagi estat nomenat president o vocal de les meses electorals o acrediti la seva condició d’interventor o apoderat, tindrà dret durant el dia de la votació a un permís de jornada completa, i també a un permís durant les cinc primeres hores del dia immediatament posterior.

Aquests permisos seran retribuïts i no recuperables un cop justificada l’actuació com membre de la mesa, interventor o apoderat.

2.2 Mesures organitzatives

La direcció de cada centre docent haurà de preveure i assegurar l’adequada atenció als alumnes durant l’absència del professorat derivada dels permisos i llicències.

En les zones escolars rurals i en els centres que per l’allunyament del municipi de la mesa de votació, es faci impossible mantenir l’horari habitual de les classes i activitats de l’alumnat, el director o la directora del centre podrà sol·licitar als serveis territorials del Departament d’Ensenyament i al Consorci d’Educació de Barcelona, abans del dia 17 de febrer de 2015, l’autorització de la modificació de l’horari, d’acord amb el que s’estableix en l’article 9 de l’Ordre ENS/124/2014, de 14 d’abril, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2014-2015 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. El director o la directora dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o el gerent del Consorci d’Educació de Barcelona resoldrà amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores a la jornada de votació i ho comunicarà al centre docent.

Les meses coordinadores de cadascuna de les unitats electorals han comunicat que el dia 26 de febrer de 2015 serà el dia de la votació, i l’horari de la jornada de votació serà des de les 10:30 a les 18:30 hores.

En els municipis que el dia 26 de febrer de 2015, dia assenyalat per a les eleccions, sigui festa local, les meses electorals parcials situades en centres d’aquests municipis, efectuaran les votacions el dia laboral immediatament anterior amb el mateix horari fixat. Un cop acabada la jornada electoral, els membres de la mesa electoral parcial, segellaran l’urna, que serà dipositada a la seu de la mesa coordinadora i serà custodiada per aquesta fins l’hora d’efectuar l’escrutini. La mesa coordinadora procedirà al recompte dels vots.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que dicta aquest acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 16 de desembre de 2014

M. Jesús Mier i Albert

Secretària general

Document