RESOLUCIÓ ENS/425/2015, de 9 de març, per la qual s’aprova el barem de valoració de mèrits en la selecció de personal interí docent per cobrir vacants i substitucions durant el curs escolar.

L’article 50.6 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius i l’article 10.1.e del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, preveuen la possibilitat que la direcció del centre seleccioni, d’acord amb els criteris i procediment que estableixi el Departament d’Ensenyament, el personal interí docent per cobrir substitucions temporals en el centre, que no abasten tot el curs acadèmic, entre candidats que hagin accedit a la borsa de treball de personal interí docent, tot respectant la prelació de les persones aspirants, d’acord amb el procediment de gestió i els criteris d’ordenació de la borsa de treball que determini el Govern.

En el mateix sentit, el Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents estableix, a l’article 28, que el director del centre educatiu públic pot seleccionar, d’acord amb les condicions, criteris i procediment que estableixi la direcció general competent en matèria de professorat, el personal interí docent per cobrir substitucions temporals en el centre educatiu públic. Ha de seleccionar, de forma motivada, aquell candidat que hagi accedit a la borsa de treball de personal interí docent i reuneixi els criteris de major mèrit i capacitat i s’adeqüi millor a les peculiaritats del centre educatiu públic i al contingut del lloc de treball. Entre aquests criteris es pot valorar el fet d’haver prestat serveis amb anterioritat al centre educatiu públic.

La selecció del professor substitut per part d’un director s’ha de motivar en una valoració de la formació i especialitats acreditades per l’aspirant seleccionat, la seva experiència docent i l’adequació al projecte educatiu del centre, i, si s’escau, de l’entrevista personal, d’acord amb els criteris qualitatius que s’hi estableixen. El director ha de fer la selecció entre els vint primers aspirants disponibles que compleixin els criteris d’adequació a les peculiaritats del centre educatiu i al contingut del lloc de treball, segons la seva experiència docent o formació, d’acord amb la prelació de la borsa de treball i que hagin sol·licitat l’àmbit territorial on està ubicat el centre educatiu públic, després d’haver entrevistat un mínim de tres aspirants. No és necessari realitzar aquest tràmit previ de les entrevistes en el cas que el director seleccioni un professor substitut que hagi treballat amb anterioritat al centre educatiu públic.

A aquest efecte, s’estableix que la direcció general competent en matèria de professorat ha de fixar la ponderació de cadascun dels criteris de valoració que el mateix article enumera, així com de l’entrevista personal.

Mitjançant la Resolució de 2 de gener de 2015, es va designar com a suplent de la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, durant el temps que estigui vacant, la secretària general.

En conseqüència,

Resolc:

Aprovar el barem que consta a l’annex, per a la ponderació dels criteris de valoració dels mèrits a tenir en compte per part de les direccions dels centres educatius públics en la selecció de personal interí docent, per a cobrir vacants i substitucions durant el curs escolar, establerts a l’article 28.2 del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que dicta aquest acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 9 de març de 2015

M. Jesus Mier i Albert

Secretària general

Annex

Els mèrits que consten a les bases de dades del Departament d’Ensenyament, dels candidats en la selecció de personal interí docent per a cobrir vacants i substitucions durant el curs escolar, es valoren d’acord amb el barem següent:

Fase 1: Barem de mèrits

-1 Experiència en centres docents públics del Departament d’Ensenyament (màxim 4 punts).

1.1 Exercici de la docència: Puntuació màxima: 4 punts.

Per cada mes d’experiència docent en el mateix centre: 0,10 punts.

Per cada mes d’experiència docent en altres centres: 0.05 punts.

1.2 Avaluació positiva: Puntuació màxima: 2 punts.

Per cada curs lectiu amb avaluació positiva: 1 punt.

-2 Formació acadèmica i permanent (màxim 6 punts).

2.1 Formació acadèmica

Titulacions acadèmiques relacionades amb el lloc de treball d’acord amb el projecte educatiu de centre: fins a 2 punts.

Per cada títol de Doctor, Grau, Llicenciatura o equivalent, diferent a l’exigit per a l’ingrés al cos: 1 punt.

Per cada títol universitari oficial de Màster, titulacions de primer cicle o titulacions de segon cicle, diferents de l’exigit per a l’ingrés al cos: 0,5 punts.

2.2 Nota mitjana de les titulacions al·legades en l’accés a la borsa de treball del personal interí docent (màxim 1,5 punts).

De 6 a 7,50: 1 punt.

De 7,51 a 10: 1,5 punts.

2.3 Formació permanent:

Cursos de formació inclosos dins el pla de formació del Departament d’Ensenyament relacionats amb el lloc de treball d’acord amb el projecte educatiu de centre: fins a 2 punts.

Per cada 30 hores de formació : 0,2 punts.

2.4 Llengües estrangeres, nivell assolit segons MECRL (màxim 2 punts)

Nivell més alt assolit B2: 1 punt.

Nivell més alt assolit C1: 1,5 punts.

Nivell més alt assolit C2: 2 punts.

-3 Altres mèrits (màxim 2 punts).

Superació del procediment selectiu d’accés als cossos docents sense haver estat inclòs dins la proposta final de seleccionats:

Puntuació obtinguda en la fase d’oposició entre 6 i 7,49 : Multiplicar per 0,15.

Puntuació obtinguda en la fase d’oposició entre 7,50 i 10: Multiplicar per 0,20.

La puntuació màxima que es pot obtenir en la fase del barem de mèrits és de 12 punts.

En cas d’empat, els candidats s’ordenen per la major puntuació parcial obtinguda en els diversos apartats del barem, en l’ordre en què consten. Així, per desempatar, primer es considerarà la puntuació obtinguda en l’apartat d’experiència, si aquesta puntuació també és igual, es considera l’obtinguda en l’apartat formació acadèmica i així successivament fins a completar tots els apartats. Si persisteix l’empat, es desempata pel número d’ordre de la borsa de treball del personal interí docent, començant pel número més baix.

Fase 2: Entrevista

La valoració de la idoneïtat del candidat per al lloc de treball s’efectua mitjançant entrevista dels candidats. En el cas que el candidat hagi treballat amb anterioritat en el centre educatiu o hagi realitzat l’entrevista amb anterioritat, es pot substituir l’entrevista per una valoració basada en el coneixement previ del candidat. La puntuació màxima que es pot obtenir en aquesta fase és de 5 punts.

La puntuació màxima que es pot obtenir en el total de les 2 fases és de 17 punts.

– Adjuntem el pdf de la Resolució.