El Departament d’Ensenyament vol aplicar el nomenament a dit de les substitucions

El 6 de març el departament d´ Ensenyament va decidir tirar pel dret i desenvolupar una part del decret de plantilles que afecta al procés de selecció dels substituts i substitutes per part de les direccions.

Amb aquest nou procés, les direccions podran escollir entre el procediment actual i el nou, començarà a funcionar a partir del proper dia 17 de març al Servei Territorial de Maresme – Vallès Oriental com a prova pilot. Per això, es va fer una presentació el dia 11 de març a Mataró de l’aplicatiu i el nou procediment a les direccions dels centres educatius.

La proposta planteja que les direccions puguin intervenir en la selecció dels substituts /es en tres moments:

Fixant una sèrie de requisits previs per a demanar la substitució ( si vol): Experiència impartida en l’especialitat a cobrir, formació permanent relacionada, acreditar experiència en llocs de treball com aules acollida, USEE, diversitat o CED.

Un cop fixats els requisits previs visualitzarà 20 candidats segons llista per antiguitat i n’escollirà tres. El director procedirà a la valoració dels mèrits dels candidats segons el nou barem proposat (antiguitat, formació permanent, avaluació positiva, nota acadèmica, oposicions, idiomes). Màxim 12 punts.

Els tres candidats escollits faran una entrevista personal, en cas d’haver fet una substitució al centre anteriorment no caldrà entrevista, i sobre una puntuació de 5 punts escollirà la persona substituta.

Per últim, afegir un punt més d’indefensió i subjectivitat ja que el director- a podrà fer una proposta de no continuïtat un cop finalitzada la substitució. Aquest fet comportarà que durant un curs escolar el substitut -a no podrà tornar a aquell centre educatiu. Si rep la proposta podrà fer al•legacions, audiència amb inspector i presentar un recurs.

Com s’aplicarà el procediment:

No substituiran de moment, si bé no sabem fins quan, els nomenaments telemàtics dels dimarts i divendres i tots dos sistemes coexistiran durant un temps. El personal substitut que hi podrà participar serà, entre el que estigui inscrit a la borsa de treball, el que es trobi com a disponible en aquell moment. No pot tenir cap nomenament. És per això que segons se’ns ha explicat,encara que no està previst publicar‐ho, entre dimarts i dijous de cada setmana s’ha d’iniciar i acabar aquest procediment.

Si a una persona candidata li és adjudicada una plaça rebrà un SMS i un correu electrònic i tindrà una hora per acceptar‐la en l’aplicatiu o passarà a la següent; la qual cosa significa que el personal substitut no només haurà d’estar atent els dimarts i els divendres amb els nomenaments telemàtics, sinó que si ha passat l’entrevista haurà d’estar preparat al costat d’un ordinador per si és l’escollit/da. Un clar exemple d’abús de poder a persones que són aspirants a treballadors/es d’Ensenyament però sense encara cap vincle laboral.

Llocs de treball afectats: qualsevol substitució produïda durant el curs. També podrà afectar a vacants produïdes durant el curs però en aquest cas els o les aspirants hauran de tenir com a mínim 12 mesos de serveis prestats.

Només les direccions podran entrar a l’aplicatiu on informaran de la necessitat de cobrir una baixa i optaran per fer‐ho a través del nomenament telemàtic massiu o a proposta. En el cas que opti per la proposta, la direcció informarà si vol que es valorin de forma especial (es podria interpretar com a requisits) els següents aspectes: centres de màxima dificultat, experiència en la matèria (USEE, aules d’acollida, atenció a la diversitat) i formació en la matèria .

El Servei Territorial validarà la substitució i la direcció tindrà accés a les 20 primeres persones de l’especialitat que compleixin els requisits que ha establert quan va demanar la substitució.

En una primera fase la direcció podrà veure els mèrits dels 20 aspirants i valorar‐ne alguns:

1.‐Experiència en centres docents públics del Departament d’Ensenyament :màxim 4 punts.

1.1. Exercici de la docència. Puntuació màxima: 4 punts.
Per cada mes d’experiència docent al mateix centre: 0,10 punts.
Per cada mes d’experiència docent en altres centres: 0,05 punts.

1.2. Avaluació positiva. Puntuació màxima: 2 punts.
Per cada curs lectiu amb avaluació positiva: 1 punt.

2.‐Formació acadèmica i permanent : màxim 6 punts

2.1. Formació acadèmica
Titulacions acadèmiques relacionades amb el lloc de treball d’acord amb el projecte educatiu de centre: fins a 2 punts
Per cada títol de Doctor, Grau, Llicenciatura o equivalent, diferent a l’exigit per a lʹ ingrés al cos: 1punt.

2.2. Per cada títol universitari oficial de Màster, titulacions de primer cicle o titulacions de segon cicle diferents de l’exigit per a l’ ingrés al cos: 0,5 punts.

Nota mitjana de les titulacions al∙legades en l’accés a la borsa de treball del personal interí docent. Puntuació màxima: 1,5 punts.

De 6 a 7,50: 1 punt
De 7,51 a 10: 1,5 punts

2.3. Formació permanent:
Cursos de formació inclosos al Pla de formació del Departament d’Ensenyament relacionats amb el lloc de treball d’acord amb el projecte educatiu de centre: fins a 2 punts

Per cada 30 hores de formació : 0,2 punts

2.4. Llengües estrangeres (nivell assolit segons MECRL). Puntuació màxima: 2 punts.
Nivell més alt assolit B2 : 1 punt
Nivell més alt assolit C1: 1,5 punts
Nivell més alt assolit C2: 2 punts

3.‐ Altres mèrits: màxim 2 punts.

Superació del procediment selectiu
Puntuació obtinguda en la fase d’oposició entre 6 i 7,49 : multiplicar per 0,15.
Puntuació obtinguda en la fase d’oposició entre 7,50 i 10: multiplicar per 0,20 .

Com a mínim els 3 millors candidats/es d’aquesta primera fase seran convocats/de a una entrevista personal amb la direcció.
Aquesta entrevista no serà necessària si el substitut/a ja ha treballat al centre. L’entrevista es valora fins a 5 punts.

CGT considerem que davant d’aquest canvi de les regles de funcionament i contractació del personal substitut, i del menyspreu als sindicats que hem demanat unitàriament la seva retirada, cal convocar urgentment assemblees de professorat per tal de valorar les accions i mobilitzacions a emprendre.

Ni Lomce, ni Lec ni retallades!

Rigau dimissió!