Retallades a l’Ajuntament: com ens afecten? Com afecta les categories PT i PS?

QUÈ HA PASSAT?

Arran de l’informe de la sindicatura de comptes, el passat 13 de setembre l’Ajuntament informava la part social que queden afectats els triennis per les persones que han promocionat verticalment i el premi d’antiguitat. Tot seguit l’Ajuntament va enviar a la plantilla la següent nota informativa

Des de la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa i des de la unitat sindical, s’han acordat els següents comunicats: 

14/9/23 L’AJUNTAMENT ENS IMPOSA SENSE NEGOCIAR UNA RETALLADA DE LA NÒMINA

22/9/23 L’AJUNTAMENT ES NEGA A NEGOCIAR. CAL MOBILTZAR-SE

29/9/23 GRÀCIES A TOTHOM QUI HA VINGUT A LA PLAÇA

S’aconsegueix que al Ple Municipal la majoria de partits votin en contra de la mesura i la convocatòria de la Mesa General de negociació el 5 d’octubre.

QUÈ HEM DE NEGOCIAR?

Com dèiem, la retallada consisteix a eliminar el premi d’antiguitat (article 41 del conveni vigent) per tota la plantilla, i en regular el cobrament dels triennis per aquelles persones que han canviat de categoria. Des del 1984 les persones que han promocionat verticalment dins l’Ajuntament, han estat cobrant tots els triennis segons l’última categoria meritada.

Però el TREBEP (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic) estableix que els triennis s’han de percebre segons la categoria meritada en cada moment i no contempla poder cobrar en concepte de premi d’antiguitat.

Pel que fa al personal docent del CEB, pensàvem que els triennis no quedarien afectats atès que estem homologats a salari, horari i calendari als docents de la Generalitat. Però ja ens han arribat casos de companyes i companys que han canviat de categoria -en el sector docent hi ha moltes persones afectades que han anat canviant de categoria de Professorat Tècnic (A2) a Professorat de Secundària (A1)- i que han rebut una notificació informant de la retallada.

Així doncs, tot i ser drets adquirits, aquests conceptes retributius contradiuen la norma superior, i per això legalment, en principi, hi ha poc a fer. Per això és tan important la pressió al carrer i la negociació.

QUÈ PASSA AMB L’EQUIPARACIÓ DELS PT I PS?

La Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, crea el cos de professors especialistes en sectors singulars de la formació professional, i la disposició addicional cinquena, estableix quines són les especialitats del cos a extingir de professors tècnics de formació professional que s’integren en el cos de professors d’ensenyament secundari, així com les especialitats del cos a extingir que han de formar part de l’atribució docent del nou cos de professors especialistes en sectors singulars de la formació professional.

Aquesta llei és la que obliga les comunitats autònomes a convocar els processos d’integració del professorat tècnic (PT-A2) que disposi de la titulació requerida al cos de professorat de secundària (PS-A1). Per això, la Generalitat de Catalunya, amb força retard, publicava la convocatòria del concurs de mèrits per fer la integració el 16 de juny en la RESOLUCIÓ EDU/2144/2023, de 16 de juny, amb efectes retroactius des del 19 de gener de 2021.

Des de la publicació de la resolució al juny, hem estat reclamant al CEB que s’engegui el mateix procés pels docents de l’Ajuntament i també demanem que per les persones que no tinguin la titulació requerida s’equipari el seu salari amb un complement i que s’inclogui als mestres de taller (que la llei estatal deixa fora).

El fet que la integració es retardi afecta encara més la retallada dels triennis i és una injustícia més profunda pel professorat tècnic que des de sempre ha tingut les mateixes responsabilitats i ha executat la mateixa feina que el professorat de secundària. A més a més, aquest professorat ha anat canviant de categoria de forma arbitrària a criteri de les direccions, ja que les places de PS adjudicades als centres sempre han sigut limitades. MATEIXA FEINA, MATEIX SALARI!

Per tot això, hem registrat instància de reclamació al CEB i a l’Ajuntament reclamant aquesta integració i que en la negociació per revertir la retallada es tingui en compte que el professorat, tècnic o de secundària, fa i ha fet sempre la mateixa feina.

QUÈ POTS FER?

Si ets de les persones afectades per aquest canvi de categoria, et proposem que registris instància adaptant la que hem registrat com a CGT per tal de fer pressió a l’administració perquè engegui el procés d’integració i es consideri com un cas especial per la reparació de les retallades en el cobrament de triennis.

Seguirem informant del desenvolupament de les negociacions.

NO DUBTIS A CONTACTAR AMB NOSALTRES PER AQUESTA QÜESTIÓ O D’ALTRES