Reunió del Comité de Riscos i Salut Laboral del CEB  26/4/22

1. Aprovació acta anterior
2. Planificació preventiva del 2022 del Servei de PRL del CEB
3. Informació d’actuacions en matèria de PRL
– Accidentalitat període gener-març 2022
– Campanya exàmens de salut any 2022
4. Punts a tractar que varen quedar pendents en l’anterior reunió sobre Equipaments Educatius
5. Torn obert de paraules

1. Aprovació acta anterior.
S’aprova l’acta

2. Planificació de l’activitat preventiva del CEB 2022
l’Administració ha enviat un document de planificació de l’activitat preventiva del 2022. A grans trets:
-Avaluacions de riscos: al document estan les avaluacions planificades
-Seguiment avaluacions de riscos: al document hi ha els centres on s’anirà a fer seguiment.
-Esc. Massana. Avaluació de la mesura de fusta i pedra, cal avaluar les actuacions. S’està a l’espera que es facin les actuacions que es van proposar i s’haurà d’avaluar si funciona correctament.
-Avaluació de riscos psicosocials: s’està fent a 4 escoles d’educació especial a petició de la part social, s’ha de fer el seguiment d’altres que ja s’han fet.
-També està planificada l’adaptació del protocol d’assetjament de l’ajuntament pel personal dels centres educatius i de serveis centrals.
La part social demana poder participar en l’adaptació del protocol d’assetjament.

La CGT preguntem si estan planificades les revisions anuals de les adaptacions del lloc de treball.
Admin: no necessàriament s’han de fer revisions anuals. Si es tingués metge del treball, les faria, però no és obligatori. S’ha d’actualitzar sempre que hi hagi un canvi de centre o un canvi en el seu estat de salut o en el lloc de treball que ocupa. Si tot segueix igual no cal cada any, només paròdicament. Si hi ha un canvi, la persona s’ha de posar en contacte amb el servei de prevenció (rhriscoslaborals.ceb@gencat.cat) i s’actualitza l’adaptació.

3. Informació d’actuacions en matèria de PRL
– Accidentalitat període gener-març 2022
La part social apunta que puja el nombre de contencions en educació especial. Es demana que es faci alguna actuació, com alguna formació.
El representant de direccions demana poder seleccionar el personal amb perfil capaç de fer les contencions als centres d’educació especial. També demana formació interna de caràcter emocional. Les llistes han quedat buides i la selecció és impossible.
Admin: les bosses estan exhaurides en general o és personal novell. Als centres de l’ajuntament no hi ha perfils de moment. Es va crear una subllista d’educació especial de centres especials, però és cert que s’estan exhaurint. Si renuncien no es penalitza.

– Campanya exàmens de salut any 2022
Aquest primer semestre s’està donant dates al personal subaltern. Al segon semestre, es farà el personal d’escoles i personal municipal de CRPs
La part social critica l’empresa que fa els exàmens de salut pel qüestionari previ que ha d’omplir el personal. En aquest es pregunta per hàbits personals de consum de drogues. Les preguntes no són adequades. Acaba preguntant si es tenen idees de suicidi, no eneten a què ve en un examen rutinari d’empresa, o és psiquiatric? Un qüestionari en línia no se sap on van les dades.
Admin: la fan el mes exhaustiva possible per poder ajudar la persona. No arriba a l’empresa, és confidencial. Es fa un examen de salut més complet i no és en línia, s’ha d’imprimir i s’ha de portar el dia de l’examen.
La CGT demanem el qüestionari. També preguntem què passa si no es responen algunes preguntes del qüestionari.
Admin: no passa res si no es contesten les preguntes que es considerin. També diuen que ens enviaran el qüestionari.

-Servei d’atenció psiquiàtrica i psicològica amb el Parc Salut Mar.
La part social demana si es fa algun tipus de seguiment.
L’administració diu que es reuneixen un cop al mes, respectant la confidencialitat. Hi ha una mitjana d’unes 10/12 persones mensuals que han demanat el servei psiquiàtric del Parc Salut Mar. Donaran xifres després d’un semestre. Apunten que és un servei assistencial i l’estudi no es farà com a problemes derivats de la feina.

CGT: demana la licitació amb el Parc Salut Mar respecte al servei psiquiàtric. Apuntem que sovint els problemes psicològics vénen motivats per les condicions laborals i que el que s’hauria de fer és millorar aquestes condicions laborals en comptes de psicologitzar els problemes.
Admin: no és una licitació, ens passaran el conveni amb el Parc Salut Mar.
Tant el representant de les direccions com la part social creiem que davant l’augment de baixes per motius psicològics, s’haurien de fer un estudi i prendre mesures d’organització del treball que pal·liïn aquestes incidències.
Admin: considera que efectivament el personal docent treballa sota una pressió especial (com altres col·lectius) i que la pandèmia ho ha agreujat tant en l’àmbit personal com laboral i el que s’ofereix és un servei extern al CEB, no té res a veure amb el treball. És una qüestió individual i no es pot extreure informació. Un altre tema són les baixes per incapacitat, que s’han triplicat, però també és difícil perquè no tenen accés als diagnòstics i n’hi ha moltes per covid, i no poden treure conclusions perquè no hi ha dades d’abans de la pandèmia. Diuen que si tenim suggeriments que els fem arribar

La CGT pensem que millorant les condicions laborals es reduirien les baixes laborals. Per exemple, possibles solucions serien reduir les ràtios i reduir una hora lectiva, reivindicacions per les quals hem sacrificat el nostre salari per les vagues convocades en el mes de març i per les vagues convocades al llarg de 10 anys de retallades i que el Departament s’ha negat a concedir.

4. Punts a tractar que varen quedar pendents en l’anterior reunió sobre Equipaments Educatius

4.1 Escola del Mar
Espai administrativa: sistema ventilació funciona i fa un soroll normal, el màxim són 80 decibels. No saben quin nivell hi ha, segurament dona disconfort.
Part social: fa molt soroll i l’extracció sembla que no funciona adequadament en diferents punts. Hi treballen més d’una persona. Demanem l’informe d’avaluació. També es demana per l’espai de la conserge, on encara no s’ha fet cap actuació.
Admin: la direcció vol que s’habiliti el llenyer i això és molt car i no es pot fer.

4.2. Ventilació de centres:
– La Ginesta: té difícil solució per l’estructura de l’edifici, no hi ha ventilació mecànica. S’està buscant una solució però manca pressupost.
– Escola Casas. Ja està instal·lat i funcionant.
– Pont del Dragó: es farà una actuació.
– Ignasi Iglesias: la part social diu que es va fer petició de revisió de sala professorat i direcció, les finestres no es poden obrir.
Admin: el tècnic de la zona farà una visita.

4.3. Valoració de riscos
– Ferran Tallada: problema amb un mur. S’ha fet visita i no es veu risc.
La part social demana per les futures obres al Ferran Tallada, i diu que sí que hi ha hagut problemes de despreniment. Es va dir que no es feia intervenció perquè estava prevista una inversió més gran. La direcció va dir que en tres anys es faria i es començava aquest estiu.
Admin: consultarà la previsió.
– Rubió i Tudurí: excrements de coloms, s’ha fet actuació amb un sistema de punxes. Sembla que no acaba de funcionar, es farà seguiment.
– Escola Massana. Hi ha problemes amb els tubs d’extracció i la màquina, hi ha dues vies: canviar tot el sistema o treballar amb un 50% dels equips.
-Alarma d’incendi a Vila Joana. S’ha de parlar amb bombers i si és possible treure l’alarma i instal·lar algun tipus de megafonia.

6. Torn obert
– La part social pregunta sobre ús de productes químics, sobretot a centres d’FP de química com el Narcís Monturiol. Hi ha uns productes que a les instruccions d’inici de curs diu que no es poden utilitzar i s’estan utilitzant. S’han de retirar aquests productes? Es demana un estudi de quins productes i en quina freqüència i avaluar al risc per saber si s’han de retirar o no.
Admin: faran la consulta al Departament.

– CGT preguntem pel metge del treball externalitzat amb l’empresa PrevenControl, si es pensa internalitzar i contractar directament un metge.
Admin: la intenció és internalitzar el servei, però no troben ningú, manquen metges del treball. Es va penjar l’oferta al col·legi de metges, van arribar dos currículums, però un volia mitja jornada i no pot ser perquè és personal funcionari i ha de ser a jornada completa i l’altra es va fer enrere.

Des de CGT us recordem que podeu contactar amb nosaltres per qualsevol qüestió relacionada amb prevenció de riscos laborals, així com per qualsevol altra qüestió laboral que us preocupi: cgtcebimeb@gmail.com