Reunió Salut Laboral CEB 5/7/22

1. Accidentalitat laboral
La part social apunta que cal fer alguna cosa perquè puja el nivell de contencions. Es proposa més formació.
CGT diem que el que caldrien són més recursos i suport a la docència.

2. Actuacions en matèria de prevenció

– Reincorporacions després de baixa mèdica (veure instrucció més avall):
Hi ha hagut 2 reincorporacions progressives. Es concedeixen després d’una baixa llarga, a partir de 6 mesos, majoritàriament per oncologia. Cal enviar correu a prevenció (rhriscoslaborals.ceb@gencat.cat) i ho valora el metge. En la instrucció no hi ha el detall de malalties, ho dictamina el metge. Són malalties que tenen una implicació psicològica.

-Adaptacions del lloc de treball:
La part social fa èmfasi en una adaptació de problemes visuals: “Realitzar les seves tasques docents adaptades a activitats que no requereixin sobreesforços visuals significatius, de menor exigència visual. Adaptar les activitats a tasques que no requereixin una major exigència visual.” No sempre és possible i es sobrecàrrega a la resta de professorat, cal més personal.
L’administració diu que no poden posar més recursos, només adapten. El que es proposa des de la part social és un canvi no una adaptació. En alguns casos hi ha mitja dotació, però és molt excepcional.

3. Simulacres
S’han fet de manera teòrica, dels 31 l’han fet el 91% del centre, hi ha pendents 3 centres.

4. Avaluacions de Riscos Psicosocials
S’ha fet retorn de l’avaluació als centres: Anna Gironella de Mundet, Castell de St. Foix, La Ginesta i Pont del Dragó. S’està acabant el de Vila Joana.
Una de les propostes que s’ha fet per alguns centres és que aquests elaborin un protocol de gestió de conflictes.
La part social demana formació per elaborar aquests tipus de protocol.
La CGT demanem que es faciliti un model per elaborar el protocol de gestió de conflictes i qüestiona qui és el responsable de fer aquest protocol.
L’administració diu que és la direcció qui ha de determinar els mitjans de comunicació i les persones a qui s’ha de comunicar el conflicte. També que es fa un seguiment i tenen suport per elaborar-lo.

La part social proposem participar en l’adaptació del protocol d’assetjament de l’ajuntament al Consorci d’Educació. També suggerim que es faci difusió i formació sobre el protocol d’assetjament de l’ajuntament, que és el vigent de moment.

S’ha fet seguiment del Lluïsa Cura, on manca implementar la major part de les mesures, i del Francesc Layret, on s’ha proposat una nova mesura consistent a fer formació per millorar la comunicació i cohesió de l’equip.

La part social critiquem el sistema de nomenament de les direccions, que amb el decret que el regeix ha deixat de ser democràtic i participatiu, ja que el claustre té molt poc a dir. També demanem una avaluació participada de la tasca de les direccions.
CGT suggerim que en la formació proposada s’inclogui un mòdul de participació i avaluació de les direccions en els aspectes que afecten els riscos psicosocials. Un centre pot funcionar adequadament només quan el claustre se sent partícip i amb capacitat de prendre decisions sobre el projecte educatiu.

5. Conveni Parc Salut Mar per la salut mental del personal
39 persones han demanat el servei, 9 estaven de baixa i 30 no, 10 només ha calgut una visita, 6 ja estan d’alta i la resta, 29, encara estan en seguiment.
CGT va demanar la licitació d’aquest servei i sen’s va dir que era un conveni, el tornem a demanar.
La CGT ja vam dir que molts problemes mentals deriven de les condicions laborals a què estem sotmesos i a la manca de recursos i que s’haurien d’enfrontar atacant l’arrel dels problemes, no medicalitzant-los.

6. Altres

– La part social demana que es controli les hores assignades del responsable de riscos, sobretot a primària perquè la normativa no especifica el nombre d’hores, però són necessàries, que es demani als centres les hores de desgravació.
L’administració diu que no tenen temps de fer-ho. Si ho tenim detectat demanen que ho traslladem.

– La part social demana avaluació de riscos per productes químics substituïbles.
L’administració diu que no es farà avaluació de riscos sinó que s’estudiarà la possible substitució d’aquests productes.

– CGT demanem si es continua buscant un metge contractat directament, en una empresa de més de 1000 treballadors és necessari.
L’administració diu que continuen buscant.

image_pdfimage_print