[COVID] Revisions (aclaracions) al Protocol de gestió de casos

​​S’han incorporat noves modificacions en el Protocol de casos Covid-19 als centres educatius​.

Nou document d’aclaracions per a la gestió de casos covid-19 als centres educatius (22 de setembre)

A) Amb relació a un cas sospitós

Tal com descriu el “Protocol de gestió de casos als centres educatius”, i que està en contínua revisió, un cas sospitós (aquell que té simptomatologia i a qui se li ha demanat una PCR) ha de fer aïllament domiciliari, mentre està a l’espera del resultat de la prova. També han de quedar-se a casa els germans escolars o convivents que treballin en un centre educatiu.

La resta de convivents que no treballin en cap centre escolar, no tenen indicat fer un aïllament preventiu i poden anar a treballar prenent les mesures adequades, de la mateixa manera si hi ha germans grans que no estudiïn en centres educatius.

B) Amb relació a persones que estiguin a l’espera d’una PCR de cribratge

Les persones a qui se’ls fa un test PCR de cribratge poblacional (no per ser contacte estret d’un cas positiu) no tenen indicació de fer confinament preventiu mentre estiguin a l’espera del resultat.

C) Amb relació als contactes estrets del grup de convivència estable

Tampoc no han de fer confinament preventiu els contactes estrets del grup de convivència estable (GCE) mentre el cas sospitós estigui a l’espera del resultat de la prova.

Tots els contactes estrets d’un cas positiu tenen indicació de fer-se una prova PCR de cribratge i de fer la quarantena.

D’entrada, es consideren contactes estrets d’un cas positiu aquelles persones que formen part d’un grup de convivència estable. Fora d’aquest grup, caldria que es donés un contacte sense mascareta, durant més de 15 minuts i a menys de dos metres de distància. Així, per exemple, el professorat o altres professionals que no són els tutors o tutores del grup (i per tant, no pertanyen al GCE), no es consideraran contacte estret sempre que s’hagin mantingut les mesures de protecció recomanades.

Des d’un punt de vista mèdic, els casos que han passat la malaltia en els darrers 6 mesos (amb documentació confirmada) no estarien obligats a dur a terme quarantenes. Ara bé, cada centre ha de decidir si, per motius pedagògics, aquell alumne o alumna ha de restar fent la quarantena amb la resta del grup o, si bé, és preferible que segueixi assistint al centre incorporant-se a un altre CGE.

D) Actuacions del centre educatiu davant d’un cas positiu en un grup de convivència estable

En el marc de la cerca activa de casos, i tal com marca el protocol de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, cal fer una prova PCR a tots els contactes estrets dels casos positius.

Per facilitar la recollida de mostres en l’àmbit educatiu, per evitar que cada família hagi de demanar hora per fer la prova i per evitar la sobrecàrrega dels centres d’atenció primària, sempre que sigui possible, una unitat mòbil es desplaçarà a l’escola a fer aquestes proves:

1. Si la confirmació del cas positiu és durant l’horari escolar, el GCE ha de romandre al centre educatiu fins acabar la jornada lectiva, i es prioritzarà l’organització d’un equip mòbil per fer les PCR al centre educatiu.

El grup estable ha d’acabar la jornada lectiva amb normalitat, sempre mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de convivència estable. Un cop finalitzada la jornada lectiva, els i les alumnes del GCE i els altres possibles contactes estrets del cas positiu, han de retornar directament (sense extraescolars) als respectius domicilis per iniciar la quarantena. Si no s’hagués pogut fer la presa de mostres per part de la unitat mòbil aquell dia, s’indicarà com fer la PCR als alumnes.

2. Si la confirmació del cas positiu es produeix fora de l’horari escolar, la resta de membres del GCE han d’anar al centre educatiu en la jornada lectiva següent per dos motius principals: organitzar la realització de la PCR als contactes estrets i rebre les instruccions necessàries per tal de seguir l’activitat lectiva durant la quarantena. Si la PCR no es pogués fer al centre educatiu, cal indicar on es farà. Abans i després de fer la prova PCR, els i les alumnes no podran fer altres activitats fora del centre educatiu.

a. Si la confirmació del cas positiu es produeix en les hores prèvies a l’inici de la jornada lectiva, els membres del grup estable de convivència podran iniciar la jornada a l’espera de la realització de la prova PCR al centre, sempre mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de convivència estable.

b. En cas que la confirmació es produeixi en cap de setmana, la direcció del centre educatiu ha de comunicar a les famílies dels contactes estrets on es faran les proves PCR i totes les indicacions per fer la quarantena, que ha de començar el mateix cap de setmana. Cal indicar, a l’alumnat, l’hora a la qual han d’acudir al centre educatiu el següent dilluns amb les dues finalitats del punt anterior. Si la PCR no es fes al centre educatiu, sinó que es fes a un punt centralitzat, també cal indicar-ho.

Cal tenir present que, per recollir mostres de PCR als centres educatius, s’utilitzen tècniques de frotis nasal menys molestes que les del frotis nasofaringi, que són més agressives. El frotis nasal és una tècnica molt senzilla que només requereix posar un bastonet a l’interior de les fosses nasals, a uns 2 cm de l’entrada. No es recomana que els pares i mares entrin a les escoles per acompanyar els infants quan se’ls fa la prova, perquè trencaria totes les sectoritzacions que s’han fet als centres. Es tracta d’una prova molt menys dolorosa que posar una vacuna.

Un resultat negatiu de la PCR d’un contacte estret no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant tots els dies establerts. Amb una primera PCR se sap que la persona en aquell moment no té la malaltia, però aquesta es pot desenvolupar més tard, mentre dura el període d’incubació del virus: per això és tan important fer bé la quarantena. Durant tot aquest període no es pot fer cap mena d’activitat fora del domicili, ni rebre visites de persones no convivents.

Cal destacar que els convivents o contactes habituals de persones que hagin estat identificades com a contactes estrets no han de seguir cap mesura especial. És a dir, els germans o germanes d’alumnes que estiguin fent quarantenes, poden assistir a classe amb normalitat.

No es requereixen fer proves PCR per retornar a l’escola ni tampoc certificats mèdics. No aporten valor afegit, a banda que l’atenció primària té una càrrega important i és cabdal que entre tots en tinguem cura.


Aquests són els canvis més rellevants en relació amb el document publicat el 13 d’agost (10 de setembre).

  • Epidemiologia de la COVID-19 en la població infantil i juvenil; dades de la situació de la infecció dels infants i joves a Catalunya.
  • Canvi a la taula de símptomes més freqüents de la Covid-19: s’unifiquen els símptomes per a totes les edats i es es fa algun aclariment.
  • Ampliació de les definicions: s’han afegit la valoració dels IgG i Referents COVID escola.
  • Funcions i tasques del Referent Covid Escola, que es diferencia del gestor Covid Salut. La infermera escolar seguirà podent resoldre els dubtes, sempre derivat pel referent Covid Escola.
  • Realització de PCR als contactes estrets d’un cas positiu, sempre que sigui possible, al mateix centre escolar. Aquest alumnat seguirà assistint a les classes fins que no s’indiqui la quarantena. La comunicació a les famílies es farà a través de la direcció del centre educatiu. S’ha especificat què fer en cas que el positiu se sàpiga en divendres o cap de setmana.
  • Es preveu que els ajuntaments activin els serveis socials en cas de vulnerabilitat.

[Protocol] Gestió de casos COVID-19 als centres educatius