Sistema 360º: Una vergonya més per al Personal Laboral 

Des de CGT Laborals Ensenyament tornem a mostrar el més absolut rebuig al mètode d’assignació de cobrament del complement de productivitat.

Arran de la notícia publicada del nou acord signat per diferents organitzacions sindicals i l’Administració, CGT Laborals ens trobem amb la necessitat de fer una queixa formal i mostrar el nostre rebuig a aquest nou sistema de valoració del Personal Laboral.

Considerem que la nostra tasca no es pot mesurar com a productiva, som Personal Educatiu i treballem directament amb l’alumnat.

No produïm, nosaltres eduquem!

Aquest nou acord representa un canvi de model de percepció del complement de productivitat, ja que a partir d’ara aquest estarà lligat a l’assoliment d’objectius determinats.

Valoració 360°:

En general, la valoració de les competències de cada lloc de treball constarà de tres parts: una primera part d’autoavaluació, una avaluació dels companys i companyes d’unitat o amb qui es col·labora habitualment i una avaluació del superior jeràrquic immediat.

 Addicionalment, pel que fa als comandaments, una part de l’avaluació de les competències la faran les persones que té al seu càrrec.

Cada sistema es valora amb un màxim de fins a 50 punts. La puntuació final individual, que podrà oscil·lar entre 0 i 100, serà la suma dels punts obtinguts en els dos sistemes (360º i avaluació d’objectius), i determinarà la percepció del complement de productivitat.

El complement es percebrà íntegrament si s’obté una puntuació de 90 a 100 punts, i parcialment a partir d’una puntuació de 65 punts en el cas de personal de comandament, i de 60 punts en la resta dels empleats i empleades públics, sempre i quan s’assoleixi el mínim del 50% (25 punts) de la puntuació de cada sistema (competències i objectius).

L’elecció de les persones avaluadores s’efectuarà de manera aleatòria i automatitzada i les avaluacions seran anònimes i confidencials, llevat les que realitza el superior jeràrquic.

D’aquest tipus de valoració del complement de productivitat els únics punts que podem valorar com a millora és que s’han ampliat alguns tipus d’absències que no comporten penalització: baixes comunes inferiors a 90 dies, les proves invasives i les 15 hores amb declaració responsable.

La retribuió al 2023 ha estat de 390,78 € i al 2024 serà de 800 €.

Tant de bo totes les companyes i companys se’ns valori com mereixem i poguem cobrar la totalitat d’aquest complement!

Aquest complement retributiu ha de ser un complement directe afegit a la nòmina! 

Cap companya amb el greuge de no poder-lo rebre!

Continuem exigint a l’Administració que aquest complement sigui un concepte retributiu fix dins les nòmines de tot el personal laboral, per aquest motiu ens trobem amb la necessitat de fer una instància i fer-la arribar a l’Administració.

Com a CGT veiem inadmissible aquest tipus de valoracions subjectes a direccions o d’altres companys i companyes.

Cap greuge ni menyspreu més per al personal laboral.

Lluitem pels nostres drets!

Millorem les nostres condicions laborals!

Cap retallada més!