Sistemes d’adjudicació de llocs de treball [Concurs de mèrits – convocatòries 300 i 400]

Sistemes d’adjudicació de llocs de treball dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits (núm. de registre de les convocatòries 300 i 400)

A les persones aspirants proposades per a nomenament/contractació com a laboral fix i en relació amb les quals ja estiguin efectuades la totalitat de les comprovacions de compliment dels requisits de participació, se les adjudicarà, amb caràcter provisional, un lloc de treball base corresponent al cos, escala o especialitat (funcionariat) o categoria professional laboral (personal laboral) respecte del qual hagin sol·licitat la seva participació i hagin estat proposades, d’acord amb les regles següents:

a) En relació amb les persones aspirants que ja tinguin la condició de funcionàries interines del mateix cos, escala o especialitat o la condició de laborals temporals de la mateixa categoria respecte del qual han estat proposades per a nomenament/contractació, se les adjudicarà directament el lloc base que ocupen en règim d’interinitat. Annexos 1a i 1b.

b) En la resta de casos: la persona titular de la Direcció General de Funció Pública convocarà un acte públic d’adjudicació de llocs i farà pública la relació de llocs base que s’ofereixen; i l’adjudicació, amb caràcter provisional, s’efectuarà segons l’ordre de puntuació obtingut en el procés de selecció corresponent. Annexos 2a i 2b.

En tots dos casos l’adjudicació dels llocs de treball tindrà caràcter provisional

Tal com estableix el document Sistemes d’adjudicació de llocs de treball dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits (núm. de registre de les convocatòries 300 i 400), s’informa que, a partir del dia 5 de desembre de 2022, es publicarà:

  • La relació de llocs de treball que s’ofereixen en relació amb el sistema d’adjudicació mitjançant acte públic d’elecció de lloc de treball, a les persones que consten en els Annexos 2.a i 2.b per a cadascun dels processos selectius que conformen les convocatòries amb núm. de registre 300 (personal funcionari) i núm. de registre 400 (personal laboral).
  • La data en què se celebraran els corresponents actes públics d’adjudicació de llocs de treball, amb el detall, en cada cas, del dia, hora i ubicació.

Annex 1.a – Relació de persones aspirants proposades per a nomenament subjectes a sistema d’adjudicació directa (convocatòria núm. 300 – personal funcionari).

Annex 1.b – Relació de persones aspirants proposades per a contractació laboral fixa subjectes a sistema d’adjudicació directa (convocatòria núm. 400 – personal laboral)

Totes les persones que estan als llistats d’adjudicació directa es queden al seu lloc de treball fins al proper concurs de trasllats. Si el seu lloc de treball és a mitja jornada, es transforma en jornada ordinària, sencera, si ara ocupaven dos llocs de treball, es quedaran només al centre de referència (triat per Funció Pública), a jornada sencera.

Annex 2.a – Relació de persones aspirants proposades per a nomenament subjectes a sistema d’adjudicació mitjançant acte públic d’elecció de lloc de treball (convocatòria núm. 300 – personal funcionari).

Annex 2.b – Relació de persones aspirants proposades per a contractació laboral fixa subjectes a sistema d’adjudicació mitjançant acte públic d’elecció de lloc de treball (convocatòria núm. 400 – personal laboral).  

ATENCIÓ! Modificació dels annexos 2a i 2b: Annex 1. Modificacions dels Annexos 1 (a i b) i 2 (a i b) de 02.12.2022

Llocs per oferir a adjudicació