Instruccions per a la reducció d’una hora lectiva als centres educatius públics a partir de l’1 de gener de 2023

Correspon a les direccions dels centres educatius afectats aplicar aquesta reducció d’una hora lectiva a tot el personal docent amb efectes d’1 de gener de 2023: 18  hores lectives per al professorat d’ensenyament secundari i de règim especial, i 23 hores lectives al col·lectiu de mestres.  

Aquesta mesura implica la recuperació d’un dret laboral per a tots els i les docents. La reducció no ha d’afectar el còmput global d’horari fix de permanència als centres.

El document detalla els aspectes que cal garantir, propostes organitzatives i què es pot demanar a nivell de plantilla.

Aquestes orientacions han sorgit del treball conjunt amb les direccions dels centres, per facilitar la tasca i garantir el menor impacte pedagògic possible.

Els nomenaments començaran al desembre.

ACORD GOV/263/2022, de 6 de desembre, pel qual s’autoritza l’ampliació de la plantilla de personal docent del Departament d’Educació i es modifica l’Acord GOV/60/2012, de 26 de juny.

Calendari 

Les peticions d’especialitat s’han de tramitar mitjançant el tècnic o tècnica de plantilles dels  serveis territorials corresponents o, si escau, del Consorci d’Educació de Barcelona. Les  sol·licituds no es podran fer a través de la PLD, atès que estarà bloquejada pel concurs de  trasllats d’àmbit estatal. 

El calendari és següent: 

– Del 25 d’octubre al 16 de novembre, ambdós inclosos: demanda de les especialitats per  part de l’equip directiu al tècnic o tècnica de plantilles dels serveis territorials o Consorci  d’Educació de Barcelona. 

– A partir del 12 de desembre: nomenaments telemàtics, amb efectes d’1 de gener de  2023. 

Orientacions  

Per a mestres d’escoles, centres d’educació especial i centres de formació  d’adults 

a) Aspectes que cal garantir 

– S’ha de mantenir l’assignació de les hores d’especialitat del personal especialista. – Cal mantenir l’assignació de tutories. 

– S’ha de prioritzar el suport a l’educació infantil i al cicle inicial. 

– Cal prioritzar l’atenció a les aules amb infants amb especials necessitats d’atenció  educativa. 

b) Propostes organitzatives 

– Cal cobrir els desdoblaments i/o els suports amb les noves dotacions. – S’han de redistribuir les hores lectives de l’esbarjo. 

– Cal redistribuir hores de codocència en franges globalitzades. 

c) Què es pot demanar de plantilla 

– Cal prioritzar les mitges jornades ja nomenades al centre i passar-les a jornada sencera. 

– Cal prioritzar que les substitucions passin a cobrir les vacants per a tota la resta del curs. Es poden proposar especialistes a mitja jornada en cas que sigui imprescindible. 

Davant de qualsevol dubte en relació amb la petició d’especialitats, dobles especialitats i  provisió, cal contactar amb el Servei de Personal Docent dels serveis territorials o, si escau,  del Consorci.

Per a professorat d’instituts i centres de formació d’adults 

a) Aspectes que cal garantir 

– Cal mantenir l’assignació de tutories. 

– S’ha de prioritzar el suport a l’educació secundària obligatòria. 

– S’ha de prioritzar l’atenció a les aules amb alumnes amb especials necessitats d’atenció  educativa. 

– Cal vetllar perquè la redistribució de matèries impliqui els canvis mínims a l’equip docent  de cada curs. 

– En matèries que imparteixen dos docents, cal vetllar per la coordinació entre ells. – Cal tenir en compte totes les especialitats que té reconegudes el personal docent. 

b) Propostes organitzatives 

– Cal redistribuir prioritàriament aquelles propostes que impliquin una càrrega lectiva menor  (speakings, laboratori, desdoblament d’una hora, cotutoria…). 

– Cal assignar les optatives trimestrals o quadrimestrals a docents diferents. – S’han de redistribuir les hores de codocència en projectes o treballs de síntesi. 

– Cal segmentar les matèries de 4 hores o 3 hores (que passin a 3 + 1 o 2 +1) i vetllar per a la coordinació pedagògica entre els dos docents implicats. 

c) Què es pot demanar de plantilla 

– Cal prioritzar les mitges jornades ja nomenades al centre i passar-les a jornada sencera. 

– Cal prioritzar que les substitucions passin a cobrir les vacants per a tota la resta del curs. Es poden proposar especialistes a mitja jornada en cas que sigui imprescindible. 

Davant de qualsevol dubte en relació amb la petició d’especialitats, dobles especialitats i  provisió, cal contactar amb el Servei de Personal Docent dels serveis territorials o, si escau,  del Consorci. 

Per a mestres i professorat d’instituts escola 

a) Aspectes que cal garantir 

– Cal mantenir l’assignació de les hores d’especialitat del personal especialista, en l’etapa  d’educació infantil i primària. 

– S’ha de mantenir l’assignació de tutories. 

– Cal prioritzar el suport a l’educació infantil i al cicle inicial. 

– S’ha de prioritzar l’atenció a les aules amb infants amb especials necessitats d’atenció  educativa.

– Cal vetllar perquè la redistribució d’àrees i matèries impliqui els mínims canvis a l’equip  docent de cada curs. 

– En matèries que imparteixen dos docents cal vetllar per la coordinació entre ells. – Cal tenir en compte totes les especialitats que té reconegudes el personal docent. 

b) Propostes organitzatives 

– S’han de cobrir els desdoblaments i/o els suports amb les noves dotacions. – Cal redistribuir hores de codocència en franges globalitzades. 

– Cal redistribuir les hores lectives de l’esbarjo. 

– S’han de redistribuir prioritàriament aquelles propostes que impliquin una càrrega lectiva  menor (speakings, laboratori, desdoblament d’una hora, cotutoria…). 

– Cal assignar les optatives trimestrals a docents diferents. 

– S’han de redistribuir les hores de codocència en projectes o treballs de síntesi. 

c) Què es pot demanar de plantilla 

– Cal prioritzar les mitges jornades ja nomenades al centre i passar-les a jornada sencera. 

– Cal prioritzar que les substitucions passin a cobrir les vacants per a tota la resta del curs. Es poden proposar especialistes a mitja jornada en cas que sigui imprescindible. 

– Davant de qualsevol dubte en relació amb la petició d’especialitats, dobles especialitats i  provisió, cal contactar amb el Servei de Personal Docent dels serveis territorials o, si  escau, del Consorci.

Marc normatiu de referència 

– Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. 

– Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i  la provisió dels llocs de treball docents. 

– Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de  les plantilles de professorat de les escoles per al curs 2022-2023 i de supressió o  transformació dels llocs de treball docents. 

– Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per confeccionar les  plantilles de professorat dels instituts per al curs 2022-2023 i de supressió o  transformació dels llocs de treball docents. 

– Acord de Govern (en tramitació). 

– Modificació de les resolucions per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per  a la confecció de les plantilles de professorat en escoles i en instituts, amb efectes de l’1  de gener de 2023. 

– Modificació dels Documents per a l’organització i la gestió dels centres (DOIGC).