Sobre el pagament de triennis a professorat interí

L’11 de juny del 2007 es publicarà la relació de personal interí docent al que se li reconeix algun trienni segons els serveis prestats a l’Administració pública que consten al registre informàtic de personal docent.

El pagament es farà a la nòmina de juny. Amb efectes econòmics a partir de l’1 de juny i amb efectes administratius de reconeixement 13 de maig.
Es pot acumular el temps de servei com a personal laboral d’un cos de la Generalitat.

En cas de desacord amb els triennis reconeguts pel departament, es podrà presentar una reclamació al servei territorial demanat com a preferent a la borsa de treball de personal interí docent en el curs 2006/2007 i els que vulguin demanar el reconeixement de serveis prestats en altres administracions podran presentar una sol·licitud utilitzant el model que es troba a la pàgina web del Departament d’Educació.

Els triennis posteriors al 13 de maig del 2007 es reconeixeran mitjançant resolució individual i tindran efectes econòmics a partir del primer dia del mes següent al seu reconeixement.