Sol·licitud de destinació provisional per al curs 2013-2014

NORMATIVA:RESOLUCIÓ ENS/1051/2013, de 13 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2013 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

Sol·licitud de destinació provisional per al curs 2013-2014:

– Presentació de sol·licituds

Personal interí

Es pot presentar una única sol·licitud de participació en un únic nivell educatiu (ensenyament infantil i primari o ensenyaments secundaris).

Termini de presentació de sol·licituds: del 22 de maig al 4 de juny de 2013.

– Funcionaris de carrera i amb les pràctiques ajornades

Termini de presentació de sol·licituds: del 30 de maig al 13 de juny de 2013

– Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals

La sol·licitud es realitza presencialment als serveis territorials d’Ensenyament i/o Consorci d’Educació de Barcelona.

Termini de presentació de sol·licituds: del 24 de maig al 14 de juny de 2013

– Propostes de les direccions dels centres

La sol·licitud es realitza a l’espai privat “Propostes de destinacions provisionals de les direccions” del Portal del centre.
Termini de presentació de sol·licituds: del 17 de juny al 2 de juliol de 2013

– Resolució d’adjudicació de destinacions provisionals:

Resolució provisional: Mitjan juliol de 2013

Resolució definitiva: Finals de juliol de 2013

Preguntes freqüents