Triennis interins/es

Segons l’article 25 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, publicat al BOE del 13 d’abril, el professorat interí/substitut tindrà dret a cobrar els triennis. En aquest sentit, també es reconeixeran els triennis pels serveis prestats abans de l’entrada en vigor de l’esmentat Estatut (13 de maig) que tindran efectes retributius únicament a partir d’aquesta data.

Professorat interí/substitut:

COBRAMENT DELS TRIENNIS

Nota Departament dijous 17 de maig

Senyor/a,

Per indicació del subdirector general de Gestió de Personal Docent, us comunico en relació a la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (BOE 89 de 13.4.2007), la qual a l’article 25 preveu el reconeixement de triennis per als interins corresponents als serveis prestats abans de l’entrada en vigor d’aquest Estatut, que tindran efectes retributius únicament a partir de l’entrada en vigor de l’esmentada Llei.

Respecte a l’article esmentat, us informo que en data 7 de maig de 2007 he comunicat als Serveis Territorials d’Educació, que el reconeixement d’aquests triennis es durà a terme d’ofici, sense que els interessats hagin de presentar cap mena de documentació.

Atentament,