Acreditació de perfils professionals

Les sol·licituds d’acreditació d’un o més perfils professionals es podran presentar en qualsevol moment del curs. Aquest procediment s’adreça al personal docent funcionari dependent del Departament, en qualsevol situació administrativa, així com al que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament.​

Consulta d’activitats

Activitats formatives i d’innovació associades als perfils professionals, Les dades s’actualitzen de dilluns a divendres

Ves a l'aplicació Accés a la consulta

Procediment automàtic d’acreditació inicial

El Departament acredita al professorat que ja reuneixi els requisits especificats a l’annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016 per cadascun dels perfils professionals, en funció de la informació que consti al registre informàtic de professorat, sense que sigui necessària cap sol·licitud de la persona interessada. 

L’acreditació de cadascun dels perfils constarà anotada al registre informàtic de professorat a excepció de l’acreditació del perfil professional de “Docència de dues especialitats a l’ESO”, que s’entendrà acreditat implícitament amb el reconeixement de dues especialitats docents (una de les quals, en els cossos d’ensenyament secundari, per ser-ne titular).

Les acreditacions anotades mitjançant aquest procediment automàtic podran ser consultades pels interessats al portal ATRI:

Expedient i formació  > Expedient  > Consulta de dades  > Altres dades del meu expedient i fer clic a Següent > Consulta de perfils professionals​

Acreditació a partir de sol·licitud del professorat

Sol·licitud i documentació

El professorat que no obtingui l’acreditació en el procediment automàtic podrà fer la sol·licitud als registres del Departament, dels Serveis territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona.

Per cada perfil professional cal presentar la documentació,  segons s’indiqui en cada cas a l’annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016.

  • Requisit de titulació oficialSol·licitud d’acreditació
  • Experiència docent: certificació d​e la direcció del centre segons el que s’estableix per cadascun dels perfils. No caldrà certificar l’experiència  que consta en el registre informàtic de professorat, com l’ocupació de llocs docents o l’exercici de càrrecs en centres educatius públics. (Sol·licitud d’acreditació  i Models de certificats)
  • Requisits de formació: certificació emesa per la unitat o centre corresponent que hi acrediti el total d’hores de formació específica degudament reconeguda pel Departament.

Sol·licitud per a l’associació d’activitats de formació i d’innovació als perfils professionals 

Accés a la sol·licitud (usuari i contrasenya GICAR- ATRI) ​

Termini de presentació i efectes de les acreditacions​​

Les sol·licituds d’acreditació d’un o més perfils professionals es podran presentar en qualsevol moment del curs.

Tenen efectes en el procediment d’adjudicació de destinacions provisionals que es convoca cada curs les sol·licituds presentades fins al 30 d’abril. Les presentades a partir d’aquesta data poden acreditar el perfil professional, però no tindran efectes fins a la següent convocatòria.

Reconeixement de l’acreditació

Després de revisar la documentació i comprovar que reuneixen els requisits exigits, des dels Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona, s’incorporarà, si escau, la informació a l’expedient del professorat i resoldrà la sol·licitud de reconeixement de l’acreditació del perfil. Una vegada reconegut el perfil, l’acreditació constarà al registre informàtic de professorat i serà accessible per als interessats al portal ATRI.

En cas que no es reconegui l’acreditació sol·licitada, la resolució denegatòria exhaureix la via administrativa i s’ha de notificar a la persona sol·licitant. 

Normativa

Resolució ENS/1764/2017, de 17 de juliol, per la qual es dona publicitat dels elements bàsics de la formació del professorat que capacita per acreditar els perfils professionals dels llocs de treball específics dels centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament.

Resolució ENS/1386/2016, de 27 de maig, de modificació de la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals del​s llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

Resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual es fa pública la relació d’activitats formatives i de programes d’innovació educativa, a efectes d’acreditació de perfils professionals de llocs de treball específics, per part del professorat, a partir del curs 2016-2017.

​Data d’actualització: 12 d’abril de 2021

Cal recuperar la democràcia als centres

Per evitar la imposició del silenci (vingui d’on vingui) per les nostres condicions laborals i per la qualitat i de l’educació pública és fonamental recuperar la democràcia als centres. Des de CGT Ensenyament fem una crida:

  • Als i a les docents: a mantenir l’esperit crític tant a les aules com als claustres i reunions, a no callar davant les imposicions, a defensar obertament els drets i a fer assemblees de treballadores als centres a les quals ens podeu convidar si així ho desitgeu.
  • Als equips directius: a mantenir criteris equitatius en la selecció del personal, a respectar els drets dels i les treballadores (permisos, reduccions de jornada, etc.) i a no fer cap discriminació per l’exercici d’aquests, a impulsar o almenys a permetre el debat i a decidir col·lectivament allò que afecta el conjunt del centre tant pel que fa a qüestions pedagògiques com laborals.
  • Al conjunt dels i de les treballadores: a fer assemblees i participar de les assemblees de zona per debatre sobre els perills que suposa la pèrdua de democràcia i la gestió privada dels centres públics i a impulsar mobilitzacions per aturar els Decrets de plantilles i Direccions i exigir la derogació de la LEC a més de la reversió de totes les retallades que encara patim.

“Si camines sola potser aniràs més ràpid, si caminem juntes arribarem més lluny.”